Termenii serviciilor

Prezentul acord de servicii de abonament software (SaaS) („Acordul”) stabilește obligațiile și condițiile dintre dvs. („Clientul”) și Logtime Ltd, o companie lituaniană cu răspundere limitată („Furnizor”), referitoare la utilizarea traseului nostru Serviciul software de planificare („Serviciul”) definit aici. Vă rugăm să citiți cu atenție acest Acord. Utilizarea de către Client a Serviciilor este condiționată în mod expres de acceptarea de către Client a prezentului Acord. Furnizorul și Clientul sunt denumite uneori aici separat ca „Părți” și împreună „Părțile” și site-ul software de planificare a rutelor logdio.com denumit („Portalul”). PRIN SEMNAREA ACESTUI ACORD ȘI / SAU UTILIZAREA SERVICIILOR, CLIENTUL ESTE DE ACORD SĂ FIE RESPECTAT DE TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD. Prezentul acord se aplică de la data la care accesați și utilizați Serviciul nostru. Punem Serviciul la dispoziție prin Portalul nostru, conform prevederilor prezentului Acord. Vă oferim Serviciul nostru în conformitate cu cea mai recentă versiune a acestui Acord. Putem actualiza acest Acord în orice moment, fără o notificare prealabilă, prin postarea unei noi versiuni la https://logdio.com/terms-of-services/ . Este de așteptat să citiți acest acord cu grija cuvenită. Dacă nu sunteți de acord cu toți termenii și condițiile prezentului Acord, trebuie să încetați utilizarea Serviciului; utilizarea în continuare a Serviciului va semnifica acceptarea acestui Acord.

1. Descrierea serviciului

Serviciul este conceput pentru a vă oferi capacitatea de a vă gestiona activitatea de transport sau servicii. Serviciul se bazează pe software-ul nostru de planificare a traseelor („Software-ul de planificare a traseelor”) care este găzduit de noi sau în numele nostru și accesibil de dvs. de la distanță prin portalul nostru. Ca parte a Serviciului, Furnizorul va furniza și va opera serverele, software-ul de sistem și funcționalitatea aplicațiilor software disponibile pentru dvs. în legătură cu Serviciul, conform prevederilor prezentului Acord.

2. Acordarea licenței și utilizarea serviciului

Serviciul devine disponibil Clientului prin abonament la Serviciu și după plata taxei aplicabile valabile la momentul abonamentului. Taxa de abonament („Taxa de serviciu”) este afișată înainte de abonamentul la Serviciu. Sub rezerva termenilor și condițiilor prezentului Acord, Furnizorul vă acordă un drept limitat, netransferabil, neexclusiv, nesublicențial, revocabil și licență de accesare și utilizare a Serviciului nostru pentru a sprijini operațiunile dvs. comerciale pe durata acestui Acord. dacă nu mai încetează; cu condiția, totuși, să nu utilizați Serviciul în calitate de revânzare sau să prelucrați date de la terțe părți într-un mediu de birouri de servicii comerciale, iar Furnizorul își păstrează toate drepturile, titlurile și interesele pentru toate aplicațiile software și orice materiale furnizate dvs. de catre noi. Furnizorul are dreptul să închidă sau să suspende contul Clientului, dacă considerăm în mod rezonabil că Clientul a încălcat prezentul Acord, legea sau reglementările aplicabile sau a acționat în alt mod într-un mod care dăunează Furnizorului, agenților săi sau Serviciului. Clientul se poate înscrie pentru o încercare gratuită cu serviciul. În cadrul perioadei de încercare gratuită, Clientul își poate crea un cont și poate testa funcțiile disponibile ale software-ului de planificare a rutelor. Clientul poate cumpăra oricând Serviciul notificând Furnizorul și achitând Taxa de Serviciu.

3. Obligațiile dvs. de înregistrare

Declarați că aveți vârsta legală pentru a forma un contract obligatoriu și că nu sunteți o persoană împiedicată să primiți servicii. De asemenea, sunteți de acord să: (a) furnizați informații adevărate, exacte, actuale și complete despre dvs., așa cum vi se solicită prin formularul de înregistrare al Serviciului furnizorului („Datele de înregistrare”) și (b) să mențină și să actualizeze cu promptitudine datele de înregistrare pentru a le menține adevărate, exacte, actuale și complete. Dacă furnizați orice informație care este neadevărată, inexactă, care nu este actuală sau incompletă sau dacă Furnizorul are motive întemeiate să suspecteze că aceste informații sunt neadevărate, inexacte, care nu sunt actuale sau incomplete, Furnizorul are dreptul să vă suspende sau să rezilieze contul și să refuze orice utilizare actuală sau viitoare a Serviciului (sau a oricărei părți a acestuia). Aveți responsabilitatea de a vă proteja propriile acreditări de conectare și sunteți responsabil pentru toate activitățile care apar în contul dvs.

4. Plata

Taxa de serviciu depinde de numărul de comenzi (cum ar fi comenzile de transport introduse manual sau importate prin fișier csv sau folosind API) pentru care utilizați serviciile. Lista de prețuri este actualizată la: https://logdio.com/pricing. Plățile se datorează în avans. Lista de prețuri și metodele de facturare pot varia în timp. Clienții își pot anula contul oricând. Atunci când clienții se dezabonează, aceștia nu sunt taxați după data anulării, dar sunt responsabili pentru toate taxele suportate până la data anulării. Dacă vă anulați serviciul, Furnizorul nu este obligat să ramburseze taxele de serviciu deja plătite. Anularea va intra în vigoare la sfârșitul ultimului termen de serviciu pentru care sunt deja plătite taxe.

5. Date personale

Orice date personale referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („Date personale”) pe care le primește Furnizorul de la Client (inclusiv fără limitare datele pe care Clientul le transmite Serviciului) vor fi utilizate pentru a furniza Serviciile și pentru identificare, administrare cont, analiză și fraudă / scopuri de prevenire a pierderilor, dar numai în legătură cu Serviciul pe care îl oferim Clientului. Atât Furnizorul, cât și Clientul vor respecta toate legile aplicabile referitoare la confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal („Legile privind protecția datelor”). Politica de confidențialitate a furnizorului este încorporată în întregime ca parte obligatorie a prezentului acord. Toate organizațiile cu sediul în UE sau care prelucrează în alt mod datele cu caracter personal ale persoanelor din UE trebuie să respecte Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). În calitate de companie cu clienți în UE, Furnizorul extinde aceste standarde pentru a acoperi toți clienții, inclusiv cei aflați în afara zonei UE / SEE. Prin urmare, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, se vor aplica următoarele dispoziții; Client în calitate de operator de date: Clientul este considerat un operator de date în ceea ce privește orice date personale colectate de client („Datele personale ale clientului”). Părțile recunosc și sunt de acord că: (i) Furnizorul poate avea acces la datele personale ale clientului și va: (a) prelucrează datele personale ale clientului numai în scopul furnizării Serviciului și a posibilelor alte servicii către Client și în măsura și pe durata necesare pentru furnizarea Serviciului; (b) să o proceseze numai în conformitate cu Termenii și instrucțiunile legale ale Clientului; și (c) să ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni prelucrarea neautorizată sau ilegală, pierderea accidentală, distrugerea sau deteriorarea datelor personale ale clientului; (d) să se asigure că personalul Furnizorului autorizat să prelucreze Datele personale ale Clientului s-au angajat în confidențialitate; (e) în mod rezonabil și, atunci când este posibil, ținând seama de natura și sfera prelucrării, asistă Clientul în îndeplinirea obligației Clientului de a răspunde cererilor legate de drepturile statutare ale persoanelor vizate; (f) în mod rezonabil și, atunci când este posibil, ținând seama de natura și sfera prelucrării, asistă Clientul în asigurarea conformității cu obligațiile Clientului de a efectua evaluări de securitate și protecție a datelor, notificări de incidente de securitate și / sau consultări prealabile ale autorității de supraveghere competente; (g) va șterge toate datele personale ale clientului din sistemele sale, într-un termen rezonabil după încetarea abonamentului clientului; (ii) Pentru clienții cu sediul în UE sau Spațiul Economic European Datele cu caracter personal ale Clientului vor fi prelucrate atât în zona UE / SEE, cât și în afara Spațiului Economic European. În cazurile în care datele cu caracter personal ale clientului sunt prelucrate în afara UE / SEE, Furnizorul trebuie să asigure transferuri internaționale sigure fie prin utilizarea unor clauze model standard sau prin alte garanții adecvate; și (iii) Clientul este operatorul de date și își păstrează întreaga responsabilitate pentru Datele cu caracter personal ale Clientului prelucrate în numele său de către Furnizorul care acționează ca procesator de date. Clientul se asigură că Clientul are dreptul să transfere Datele Personale ale Clientului relevante către Furnizor, astfel încât Furnizorul să poată utiliza, prelucra și transfera în mod legal Datele Personale ale Clientului în conformitate cu prezentul Contract în numele Clientului. Clientul se asigură că părțile terțe relevante au fost informate și și-au dat consimțământul pentru utilizarea, prelucrarea și transferul prevăzut de legile privind protecția datelor. Clientul autorizează prin prezenta Furnizorul să utilizeze subcontractanți și alți procesatori în prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientului efectuate în temeiul prezentului acord. Mai multe informații despre rolul Clientului ca operator de date pot fi găsite în secțiunea Politică de confidențialitate Client ca operator de date. Furnizorul în calitate de operator de date: În plus față de prelucrarea datelor în numele Clientului ca procesator de date, Furnizorul prelucrează, de asemenea, anumite date cu caracter personal în scopuri proprii, în calitate de operator de date. Mai multe informații cu privire la această prelucrare pot fi găsite în secțiunea Politica de confidențialitate Furnizor ca operator de date. Politica de confidențialitate a furnizorului este disponibilă la adresa https://logdio.com/privacy-policy/ .

6. Suport și disponibilitate a serviciului

Serviciul va include întreținerea de remediere a software-ului RoutePlanning pe care se bazează serviciul nostru, inclusiv toate actualizările, remedierile de erori și actualizările software-ului de planificare a rutelor care sunt implementate de noi pe durata termenului acordului. Sub rezerva termenilor și condițiilor prezentului Acord, Furnizorul va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a furniza Serviciul timp de douăzeci și patru de ore pe zi, șapte (7) zile pe săptămână până la termenul prezentului Acord. Sunteți de acord că din când în când Serviciul poate fi inaccesibil sau imposibil de utilizat din diverse motive, inclusiv proceduri periodice de întreținere sau actualizări, defecțiuni ale serviciului și cauze care nu depind de controlul nostru sau care nu sunt în mod rezonabil previzibile de către noi, inclusiv întreruperea sau eșecul telecomunicațiilor sau legături de transmisie digitală, atacuri de rețea ostile sau congestie de rețea sau alte eșecuri (în mod colectiv, „Inactivitate”). Furnizorul va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a minimiza orice întrerupere, inaccesibilitate și / sau inoperabilitate a Serviciului în legătură cu Timpii Inactiv, indiferent dacă este programat sau nu. Furnizorul nu va fi responsabil pentru daunele sau costurile suportate de dvs., inclusiv fără limitare, profiturile pierdute, dacă există, care ar putea apărea în legătură cu perioadele de nefuncționare.

7. Conduită

Sunteți de acord să respectați politicile noastre de utilizare acceptabile în legătură cu utilizarea serviciului. Înțelegeți că toate informațiile, datele, textul, software-ul, grafica sau alte materiale („Conținutul utilizatorului”), indiferent dacă sunt publicate public sau transmise în mod privat, sunt responsabilitatea exclusivă a persoanei de la care a provenit acest Conținut utilizator. Aceasta înseamnă că dvs., și nu Furnizorul, sunteți pe deplin responsabil pentru tot Conținutul utilizatorului pe care îl încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție în alt mod prin intermediul Serviciului. Furnizorul nu controlează conținutul utilizatorului postat prin intermediul serviciului și, ca atare, nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea unui astfel de conținut utilizator. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea și nu va fi în niciun caz răspunzătoare în niciun fel pentru orice conținut al utilizatorului sau daune sau daune care decurg din acesta, inclusiv, dar fără a se limita la, orice erori sau omisiuni în orice conținut sau orice pierdere sau deteriorare a oricărui conținut. fel suportat ca urmare a utilizării oricărui conținut de utilizator postat, trimis prin e-mail, transmis sau pus în alt mod prin intermediul Serviciului. Sunteți de acord să nu utilizați Serviciul pentru: (a) încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție orice alt conținut de utilizator care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, chinuitor, defăimător, vulgar, obscen, calomniant, invadator al confidențialității altuia, urăsc sau din punct de vedere rasial, etnic sau inacceptabil, sau dăunează minorilor; (b) să identifice orice persoană sau entitate sau să afirme în mod fals sau să denatureze în alt mod identitatea sau afilierea dvs. cu o persoană sau entitate; (c) să falsifice anteturi sau să manipuleze altfel identificatori pentru a masca originea oricărui conținut de utilizator transmis prin serviciu; (d) să încărcați, să postați, să trimiteți prin e-mail, să transmiteți sau să puneți la dispoziție orice alt conținut de utilizator pe care nu aveți dreptul să îl puneți la dispoziție în conformitate cu nicio lege sau în cadrul unor relații contractuale sau de altă natură; (e) încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție orice alt conținut de utilizator care încalcă orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricărei părți; (f) încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție în orice alt mod orice publicitate, materiale promoționale nesolicitate sau neautorizate, „mesaje nesolicitate”, „spam” sau orice altă formă de solicitare; (g) încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau puneți la dispoziție orice alt material care conține viruși software sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe concepute pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software sau hardware al computerului sau echipamente de telecomunicații; (h) perturbă fluxul normal de dialog sau acționează în alt mod într-un mod care afectează negativ capacitatea altor utilizatori de a se angaja în discuții sau schimburi; (i) să interfereze sau să perturbe Serviciul sau serverele sau rețelele conectate la Serviciu sau să nu respecte cerințele, procedurile, politicile sau reglementările rețelelor conectate la Serviciu; (j) încalcă intenționat sau neintenționat orice lege locală, de stat, națională sau internațională aplicabilă; (k) „tulpina” sau hărțui altfel; și / sau (l) colectează sau stochează date personale despre alți utilizatori în legătură cu conduita și activitățile interzise prevăzute la paragrafele de mai sus. Recunoașteți că Furnizorul are dreptul, dar nu și obligația, de a pre-ecraniza sau monitoriza Conținutul utilizatorului și că Furnizorul și persoanele desemnate pot, la propria lor discreție, să refuze, să mute sau să elimine, să elimine sau să elimine orice conținut de utilizator care este disponibil prin intermediul Serviciului și care, în opinia furnizorului, încalcă termenii prezentului acord. Sunteți de acord că trebuie să evaluați și să suportați toate riscurile asociate cu utilizarea oricărui conținut de utilizator, inclusiv orice dependență de acuratețea, caracterul complet sau utilitatea unui astfel de conținut de utilizator. Recunoașteți, consimțiți și sunteți de acord că Furnizorul poate accesa, păstra și dezvălui informațiile contului dvs. și Conținutul utilizatorului, dacă legea este obligată să facă acest lucru sau, cu bună credință, că o astfel de conservare sau divulgare a accesului este în mod rezonabil necesară pentru: (1) respectă procesul legal; (2) să respecte termenii prezentului acord; (3) răspunde la afirmațiile potrivit cărora orice conținut de utilizator încalcă drepturile terților; (4) răspundeți la solicitările dvs. de servicii pentru abonați; (5) protejează drepturile, proprietatea, interesele sau siguranța personală a Furnizorului, a utilizatorilor săi și a publicului; și / sau (6) preveni infracțiunea sau raportează o infracțiune care a fost deja comisă.

8. Restricții de utilizare

Nu trebuie (i) licențiază, sublicențiază, vinde, revinde, transferă, atribuie, distribuie sau exploatează în mod comercial sau pune la dispoziția oricărui terț Serviciul în orice mod, cu excepția celor permise în temeiul prezentului Acord; (ii) modifică sau realizează lucrări derivate pe baza Serviciului; (iii) să creeze „legături” de Internet către Serviciu sau „cadru” sau „oglindesc” orice porțiune a Serviciului pe orice alt server sau dispozitiv fără fir sau bazat pe Internet; (iv) eludează sau încearcă să ocolească orice caracteristici de control al utilizării Serviciului; (v) sondează, scanează sau testează vulnerabilitatea Serviciului; sau (vi) să perturbe alți utilizatori ai Serviciului sau să utilizeze Serviciul pentru phishing sau spam; sau (vii) inginerie inversă sau acces la Serviciu pentru a (a) construi un produs sau un serviciu competitiv, (b) să construiască un produs sau serviciu folosind idei, caracteristici, funcții sau elemente grafice similare reprezentate sau încorporate în Serviciu sau (c) să copieze orice idei, caracteristici, funcții sau elemente grafice reprezentate sau încorporate în Serviciu.

9. Utilizare neautorizată

Ne veți notifica imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a oricărei parole sau conturi sau a oricărei alte încălcări de securitate cunoscute sau suspectate.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

Orice drepturi de proprietate intelectuală la nivel mondial, inclusiv, fără limitare, invenții brevetabile (solicitate sau nu), brevete, drepturi de brevet, drepturi de autor, lucrări de autor, drepturi morale, drepturi la baze de date, mărci comerciale, mărci de servicii, nume comerciale, comerț îmbrăcămintea, secretele comerciale și toate cererile și înregistrările din toate cele de mai sus rezultate din sau legate de prestarea Serviciului concepute, dezvoltate, descoperite sau reduse la practică de către Furnizor („Drepturile de Proprietate Intelectuală”), vor fi proprietatea exclusivă a Furnizorului. În mod specific, Furnizorul va deține exclusiv toate drepturile, titlurile și interesele (inclusiv, fără limitare, toate drepturile de proprietate intelectuală din întreaga lume) în cadrul Serviciului și orice invenție, lucrări de autor, machete, know-how, idei sau informații descoperit, dezvoltat, realizat, conceput sau redus la practică, de către Furnizor, în cursul prestării Serviciului. Fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare din secțiunea 10, prevederile acestei secțiuni 10 nu se aplică datelor cu caracter personal.

11. Utilizarea informațiilor dvs.

Informațiile dvs. sunt utilizate de Furnizor în următoarele scopuri:
  • Pentru a oferi funcționalitate și a îmbunătăți site-ul Furnizorului și / sau Serviciul;
  • Pentru a vă îndeplini solicitările de asistență sau informații despre site-ul Furnizorului și / sau Serviciul;
  • Pentru a efectua cercetări despre utilizarea dvs. de către site-ul Furnizorului și / sau Serviciul și funcționalitatea acestora;
  • Pentru a oferi alte servicii, produse, caracteristici sau funcționalități ale Furnizorului care vă pot interesa; și
  • Pentru a integra servicii, produse sau caracteristici de la partenerii de afaceri ai furnizorilor și furnizorii de servicii care credem că vă vor îmbunătăți experiența, funcționalitatea și acoperirea serviciului nostru. Dacă încheiem orice acorduri viitoare cu parteneri de afaceri sau alți furnizori de servicii care necesită acces la informațiile dvs. de contact, vă vom oferi o notificare și o oportunitate pentru a vă renunța. În orice caz, vom solicita partenerilor noștri de afaceri și furnizorilor de servicii să vă păstreze informațiile în confidențialitate și să nu le utilizeze greșit.
În plus, atunci când vă conectați la site-ul furnizorului, avem acces la anumite informații tehnice care ne sunt puse la dispoziție de computerul și browserul dvs. de internet, cum ar fi tipul de browser pe care îl utilizați, furnizorul dvs. de internet și anumite alte detalii care sunt furnizate în mod obișnuit. Putem asocia o parte sau toate aceste informații cu contul dvs. pentru a ne ajuta să vă personalizăm experiența. Deși niciun sistem informatic nu este complet impermeabil la atacurile cibernetice, folosim metode de securitate tehnice, manageriale și fizice standard din industrie pentru a vă proteja datele. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate a furnizorului, care abordează mai detaliat tipurile de informații colectate de furnizor și modul în care furnizorul păstrează confidențialitatea informațiilor dvs.

12. Protecția copiilor

Furnizorul este destinat unui public general, dar nu este destinat utilizării de către copii sub vârsta de treisprezece ani, care nu se pot înregistra fără consimțământul verificabil al unui părinte sau tutore. Furnizorul nu solicită sau întreține cu bună știință nicio informație personală a copiilor cu vârsta sub treisprezece ani și vom lua măsuri pentru a pune capăt oricărei înregistrări neautorizate pentru minori de care devenim conștienți.

13. Conținutul utilizatorului

Între furnizor și dvs., se consideră că dețineți toate drepturile, titlurile și interesele pentru orice conținut de utilizator pe care îl trimiteți sau îl faceți disponibil pentru includere prin intermediul Serviciului. În măsura în care aveți dreptul legal de a face acest lucru, sunteți de acord că, făcând Conținutul utilizatorului disponibil pentru includere prin intermediul Serviciului, sunteți de acord să permiteți Furnizorului dreptul de a utiliza și afișa acest Conținut Utilizator, în totalitate sau parțial. , pe Serviciu.

14. Informații de utilizare

Termenul „Informații de utilizare” înseamnă toate informațiile colectate de noi care reflectă accesul și utilizarea Site-ului și pentru Serviciul nostru, inclusiv informații despre trafic și, sub rezerva politicii de confidențialitate a Furnizorului atunci în vigoare, toate informațiile obținute direct de la un vizitator individual care accesează Site-ul . Informațiile de utilizare nu includ conținutul utilizatorului așa cum este definit mai sus. Sunteți de acord că toate informațiile de utilizare vor fi proprietatea noastră exclusivă.

15. Indemnizație

Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți Furnizorul și filialele acestuia, afiliații, ofițerii, agenții, angajații, partenerii și licențiatorii inofensivi pentru orice creanță sau cerere, inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile avocaților rezonabile, făcute de orice terță parte din cauza sau care apar a Conținutului utilizatorului pe care îl trimiteți, postați, transmiteți sau puneți în alt mod la dispoziție prin intermediul Serviciului, utilizarea serviciului dvs., conexiunea dvs. la Serviciu, orice conținut pe care îl creați, gestionați sau controlați în legătură cu Serviciul, încălcarea condițiilor dvs. de prezentul Acord sau utilizarea Serviciului de către dvs. prin încălcarea oricăror drepturi ale terților.

16. Modificări ale serviciului

Recunoașteți că Furnizorul poate stabili practici generale și limite cu privire la utilizarea Serviciului. Recunoașteți în plus că Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica periodic aceste practici și limite generale. Furnizorul își rezervă dreptul în orice moment și din când în când de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, Serviciul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare prealabilă. Sunteți de acord că Furnizorul nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de terți pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului, în totalitate sau parțial.

17. Link-uri

Serviciul poate furniza sau terții pot furniza linkuri către alte site-uri sau resurse din întreaga lume. Deoarece Furnizorul nu are control asupra unor astfel de site-uri și resurse, recunoașteți și sunteți de acord că Furnizorul nu este responsabil pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri sau resurse externe și nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru orice conținut, publicitate, produse de la terți. , sau alte materiale de pe sau disponibile de pe astfel de site-uri sau resurse. În plus, recunoașteți și sunteți de acord că Furnizorul nu va fi responsabil sau direct, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de orice Conținut, bunuri sau servicii disponibile de la terți. pe sau prin orice astfel de site sau resursă.

18. Garanție limitată

TOATE SERVICIILE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, „CÂT SUNT DISPONIBILE” ȘI „CU TOATE DIFECTURILE” ȘI FĂRĂ NICI O GARANȚIE. CLIENTUL ÎNȚELEGE ȘI ACORDĂ CĂ SERVICIILE FURNIZORULUI SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „CÂT DISPONIBILE”. FURNIZORUL, AFILIATII SĂI ȘI FURNIZORII SĂI REPUTĂ EXPRESĂ TOATE GARANȚIILE DE ORICE TIP, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR NU SUNT LIMITATE LA NICI UNE GARANȚII DE VANZABILITATE, APTITUDINE PENTRU UN SCOP PARTICULAR SAU NEINFRACȚIUNE. FURNIZORUL NU OFERĂ NICI O GARANȚIE SAU REPREZENTARE PRIVIND NICI O INFORMAȚIE, MATERIALE, MARFURI SAU SERVICII OBȚINUTE PRIN REPREZENTANȚII SERVICIULUI FURNIZORULUI SAU SITE-URI, SAU SERVICIILE CARE SUNT ÎNTÂLNITE CU ORICE CERINȚELE CLIENTULUI, SAU FĂRĂ UNINTERRUPT. UTILIZAREA SERVICIILOR ESTE LA RISCUL UNIC AL CLIENTULUI. FURNIZORUL NU ESTE RESPONSABIL PENTRU ACTE SAU OMISIUNI ALȚILOR FURNIZORI DE SERVICII, PENTRU INFORMAȚII SAU CONȚINUTUL COMUNICAȚIILOR, SERVICIILOR TERȚE, EȘECUL ECHIPAMENTULUI SAU MODIFICAREA SAU CAUZE Dincolo de CONTROLUL RAȚIONAT AL FURNIZORULUI.

19. Limitarea răspunderii

PÂNĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, NICI ÎN NICIUNE ORICE NU ESTE FURNIZORUL NICI AFILIATII SAI, SAU ANGAJAȚII LOR RESPECTIVI, OFICIALI, ACȚIONARI, AGENTI, LICENȚIANȚI SAU REPREZENTANȚI, NICI CLIENTI, NICI REPREZENTANȚI, NICI CLIENȚI, NICI AFILIATI, , LICENȚIAȚII SAU REPREZENTANȚI, SUNT RESPONSABILI PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, CONSECUȚIONALE, INCIDENTALE, SPECIALE, PUNITIVE SAU EXEMPLARE, SAU PENTRU ORICE PIERDERE DE PROFITURI SAU DE VENITURI, INCLUSIV DAR NU LIMITAT LA PIERDEREA VÂNZĂRILOR, DATELOR, PROFITULUI, VENITURILE, BUNA FĂCUT, , PIERDEREA DE INFORMAȚII SAU ACCESUL NEAUTORIZAT LA INFORMAȚII ȘI SIMILARE, CHIAR DACĂ ORICE PĂRȚI SAU UN AFILIAT A FOST CONSTATAT DE POSSIBILITATEA ASUPRA DAUNELOR. În niciun caz, PARTEA SAU AFILIAȚII SAI NU SUNT RESPONSABILE față de CELALTĂ PĂRȚĂ PENTRU O SUMĂ EXCEDENTĂ DIN SUMA MONETARĂ TOTALĂ PRIMITĂ DE FURNIZOR DE LA CLIENT PENTRU SERVICIILE ÎN TREI (3) LUNI PRECEDENTE EVENIMENTULUI CARE AU ACORDAT CLA .

20. Termen și încetare

Cu excepția cazului în care părțile convin altfel în scris, prestarea Serviciului va începe la data abonamentului sau așa cum este stabilit în confirmarea comenzii Clientului de la Furnizor și va continua până la încheierea abonamentului („Termenul”). Termenul de abonament poate fi lunar sau anual, în funcție de alegerea inițială a Clientului. Clientul poate rezilia abonamentul, fără a notifica, în orice moment. Abonamentul va rămâne activ până la sfârșitul perioadei de abonament pentru care clientul a plătit în avans. Clienții pot termina abonamentul în aplicația web a furnizorului sau prin e-mail support@logdio.com. Pentru orice Serviciu furnizat de către Furnizor Clientului fără o taxă de serviciu (cum ar fi o perioadă de încercare gratuită sau similară), Furnizorul va avea dreptul de a rezilia Serviciul imediat, fără motiv, la discreția sa. Clienții Enterprise care încheie un Contract de servicii SAAS cu Furnizorul ar trebui să se refere la acest acord pentru dispozițiile privind Termenul și Rezilierea aplicabile acestor Clienți. Oricare dintre părți poate rezilia Serviciul cu efect imediat prin notificarea scrisă în acest sens, dacă: (i) cealaltă parte depune o cerere de faliment sau este considerată falimentară; (ii) o cerere de faliment este depusă împotriva celeilalte părți și această petiție nu este eliminată sau soluționată în termen de treizeci de zile calendaristice; (iii) cealaltă parte face o cesiune în beneficiul creditorilor săi sau un acord pentru creditorii săi în conformitate cu legea falimentului; (iv) cealaltă parte își întrerupe activitatea; (v) un destinatar este numit asupra tuturor activelor sau afacerii celeilalte părți sau în mod substanțial; (vi) cealaltă parte este dizolvată sau lichidată; sau (vii) orice plată datorată de cealaltă parte întârzie pentru o perioadă de timp care depășește 21 de zile.

21. Efectul încetării

În afara celor prevăzute de lege, la încetarea Serviciului în conformitate cu prezentul Acord, Furnizorul nu va mai avea nicio obligație de a furniza Serviciul reziliat sau orice alt Serviciu și Clientul nu va avea nicio obligație de a plăti alte taxe de Serviciu legate de un astfel de Serviciu reziliat; cu condiția ca, fără a aduce atingere unei astfel de încetări, (i) Clientul va rămâne răspunzător față de Furnizor pentru orice sumă datorată și de plătit pentru Serviciul furnizat înainte de data efectivă a rezilierii și (ii) secțiunile acestui Acord care au fost specificate ca supraviețuind încetării Serviciilor sau secțiunilor care, prin natura lor, ar supraviețui încetării Serviciilor, vor supraviețui unei astfel de rezilieri. Orice încetare a obligațiilor care decurg din prezentul acord cu privire la orice serviciu sau la încetarea prezentului acord nu va scuti o parte de orice răspundere pentru încălcarea prezentului contract.

22. Diverse

(a) Forță majoră

În sensul acestei secțiuni 22 (a), un „eveniment de forță majoră” înseamnă un eveniment care nu poate fi controlat de o parte, care, prin natura sa, nu ar fi putut fi prevăzut de o astfel de parte sau, dacă ar fi putut fi prevăzut, a fost inevitabil și include, fără limitare, acte ale lui Dumnezeu, furtuni, inundații, revolte, incendii, eșecuri de performanță ale furnizorului de servicii cloud și / sau întreruperi de curent, întreruperi de curent, sabotaj, agitație civilă sau tulburări civile, interferențe ale autorităților civile sau militare și acte de război (declarat sau nedeclarat). Efectuarea continuă a unui Serviciu poate fi suspendată imediat în măsura cauzată de Forța Majoră. Partea care solicită suspendarea unui serviciu din cauza forței majore va notifica celuilalt celălalt cu privire la apariția evenimentului care a dus la suspendare și la natura și durata anticipată a acestuia. Părțile vor coopera reciproc pentru a găsi mijloace și metode alternative pentru furnizarea Serviciului suspendat. Fără a limita generalitatea celor de mai sus, niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea oricărei obligații în conformitate cu acești termeni, atâta timp cât și în măsura în care îndeplinirea acestei obligații este împiedicată, frustrată, împiedicată sau întârziată ca o consecință a circumstanțelor de forță majoră.

(b) Întregul acord

Prezentul Acord (inclusiv Confirmarea Comenzii Serviciului Furnizorului, Confirmarea Abonamentului și Acordul de Servicii SAAS, oricare ar fi aplicabil) constituie întregul Acord între Părți cu privire la obiectul prezentului și va înlocui toate acordurile, înțelegerile și negocierile anterioare, ambele scrise și oral, între părți cu privire la subiectul prezentului document.

(c) Transferul drepturilor

Niciuna dintre părți nu va transfera niciun drept sau obligație în temeiul prezentului acord, fără aprobarea scrisă prealabilă a celeilalte părți. Fără a aduce atingere celor menționate anterior, Furnizorul are dreptul de a transfera astfel de drepturi și obligații către orice afiliat sau către o terță parte ca parte a unei vânzări sau a unei alte tranzacții care implică afacerea la care se referă aceste drepturi și obligații.

(d) Separabilitate

În cazul în care orice termeni sau alte prevederi ale prezentului acord sau ale graficului prezentului regulament vor fi stabilite de o instanță, de o agenție administrativă sau de un arbitru ca fiind invalide, ilegale sau imposibile, o astfel de invaliditate sau imposibilitate nu va invalida întregul acord. Mai degrabă, acest acord va fi interpretat ca și cum nu ar conține o dispoziție specială nevalidă, ilegală sau inaplicabilă, iar toate celelalte dispoziții ale acestui acord vor rămâne totuși în vigoare și efect atât timp cât substanța economică sau juridică a tranzacțiilor prevăzute prin prezenta nu este afectate în orice mod negativ material pentru oricare dintre părți. După o astfel de hotărâre că orice termen sau altă dispoziție este invalidă, ilegală sau inaplicabilă, părțile vor negocia cu bună-credință modificarea prezentului acord, astfel încât să realizeze intenția inițială a părților cât mai strâns posibil într-un mod acceptabil, până la tranzacțiile prevăzute în prezentul document sunt îndeplinite în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă.

(e) Modificare și modificare

Furnizorul are dreptul de a modifica din când în când Termenii, notificând Clientul în acest sens prin e-mail sau în Serviciu. În cazul în care Clientul nu aprobă modificarea Termenilor, Clientul are dreptul de a rezilia Serviciul și prezentul Contract înainte de data efectivă a modificării.

(f) Fără renunțare; Remedii cumulative

Niciun eșec sau întârziere din partea uneia dintre părți în exercitarea oricărui drept prezentat nu va afecta acest drept sau va fi interpretat ca o renunțare la orice încălcare a oricărei reprezentări, garanții sau acorduri din prezentul contract sau o acordare a acestuia, nici sau exercitarea parțială a oricărui astfel de drept exclude exercitarea sau exercitarea ulterioară a acestuia sau a oricărui alt drept. Toate drepturile și căile de atac existente în temeiul prezentului acord sunt cumulative și nu sunt exclusive de orice drepturi sau căi de atac disponibile altfel.

(g) Interpretare

Titlurile conținute în prezentul acord au doar scop de referință și nu trebuie să afecteze în niciun fel semnificația sau interpretarea acestor termeni. Atunci când se face trimitere în acest articol la un articol sau o secțiune, această referire se va face la un articol sau secțiune din prezentul acord, cu excepția cazului în care se indică altfel.

(h) Supraviețuirea termenilor

Încetarea sau expirarea prezentului acord din orice motiv nu va exonera nicio parte de orice răspundere sau obligație prevăzută în prezentul acord care (a) părțile au convenit în mod expres să supraviețuiască oricărei astfel de încetări sau expirări sau (b) rămân de efectuat sau, prin natura lor, ar fi intenționat să fie aplicabil după o astfel de încetare sau expirare.

(i) Contractori independenți

Relația furnizorului și clientului este cea a contractanților independenți și nimic din conținutul prezentului acord nu poate fi interpretat pentru a permite oricărei părți să creeze sau să își asume orice obligație în numele celeilalte părți în orice scop.

(j) Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Prezentul acord și orice litigiu sau reclamație care decurge din sau în legătură cu acesta sau obiectul sau formarea acestuia (inclusiv litigii sau reclamații necontractuale) vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile Republicii Lituania, fără a ține cont de principiile conflictului de legi. Sunteți de acord irevocabil că instanțele din Lituania vor avea jurisdicție exclusivă pentru soluționarea oricărui litigiu sau reclamație care decurge din sau în legătură cu prezentul acord sau obiectul sau formarea acestuia (inclusiv dispute sau reclamații necontractuale).

(k) Non-solicitare

Clientul este de acord că, pe parcursul perioadei și pentru o perioadă de douăsprezece (12) luni după aceea, Clientul nu va solicita, angaja, reține sau angaja, fie direct, fie indirect, în orice scop, vreun angajat, contractant, proprietar sau agent actual al Furnizorului .

(l) Notificări electronice

Sunteți de acord cu această licență pe cale electronică. NE AUTORIZAȚI SĂ VĂ OFERIM ORICE INFORMAȚII ȘI AVIZE PRIVIND SERVICIUL („AVIZURI”) ÎN FORMA ELECTRONICĂ. VĂ PUTEM OFERI NOTIFICĂRI (1) VIA E-MAIL DACĂ NE-AȚI OFERIT O ADRESĂ DE E-MAIL VALABILĂ SAU (2) AFIȘĂND NOTIFICAREA PE UN SITE WEB DESIGNAT DE NOI ÎN ACEST SCOP. Livrarea oricărei Notificări este efectivă atunci când este trimisă sau postată de Furnizor, indiferent dacă ați citit Notificarea sau dacă ați primit efectiv livrarea. Vă puteți retrage consimțământul pentru a primi notificări în mod electronic, întrerupând utilizarea serviciului.

Contactează-ne

Dacă aveți întrebări sau comentarii, nu ezitați să ne trimiteți un e-mail la info@logdio.com .