Warunki świadczenia usług

Niniejsza Umowa o świadczenie usługi subskrypcji oprogramowania (SaaS) („Umowa”) określa zobowiązania i warunki pomiędzy Tobą („Klient”) a Logtime Ltd, litewską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością („Dostawca”), dotyczące korzystania z naszej usługi oprogramowania do planowania trasy („Usługa”), zdefiniowanej w niniejszym dokumencie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Umową. Korzystanie przez Klienta z Usług jest wyraźnie uzależnione od akceptacji przez Klienta niniejszej Umowy. Dostawca i Klient są czasami określani w niniejszym dokumencie oddzielnie jako „Strona” i razem jako „Strony”, a strona oprogramowania do planowania trasy logdio.com jako („Portal”). PODPISUJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ I/LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUG, KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY. Niniejsza Umowa ma zastosowanie od dnia, w którym uzyskujesz dostęp do naszej Usługi i korzystasz z niej. Udostępniamy Usługę za pośrednictwem naszego Portalu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Świadczymy nasze Usługi na rzecz Użytkownika na podstawie i z zastrzeżeniem najnowszej wersji niniejszej Umowy. Możemy aktualizować niniejszą Umowę w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, poprzez zamieszczenie nowej wersji na stronie https://logdio.com/terms-of-services/. Oczekuje się, że przeczytali Państwo niniejszą Umowę z należytą starannością. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy, musisz zaprzestać korzystania z Usługi; dalsze korzystanie z Usługi będzie oznaczało akceptację niniejszej Umowy.

1. Opis usługi

Usługa została zaprojektowana w celu zapewnienia możliwości zarządzania działalnością transportową lub usługową. Usługa opiera się na naszym oprogramowaniu do planowania trasy („Oprogramowanie do planowania trasy”), które jest hostowane przez nas lub w naszym imieniu i dostępne dla Użytkownika zdalnie poprzez nasz Portal. W ramach Usługi, Dostawca dostarczy i będzie obsługiwał serwery, oprogramowanie systemowe i oprogramowanie użytkowe dostępne dla Ciebie w związku z Usługą, jak przewidziano w niniejszej Umowie.

2. Udzielenie licencji i korzystanie z serwisu

Usługa staje się dostępna dla Klienta poprzez subskrypcję Usługi i po uiszczeniu stosownej opłaty obowiązującej w momencie subskrypcji. Opłata za subskrypcję („Opłata za Usługę”) jest wyświetlana przed subskrypcją Usługi. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Dostawca udziela Ci ograniczonego, niezbywalnego, niewyłącznego, niepodlegającego sublicencjonowaniu, odwołalnego prawa i licencji na dostęp i korzystanie z naszej Usługi w celu wsparcia Twoich działań biznesowych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, chyba że zostanie ona wcześniej rozwiązana; pod warunkiem jednak, że nie możesz korzystać z Usługi w charakterze odsprzedawcy lub przetwarzać danych osób trzecich w środowisku komercyjnego biura usług, a Dostawca zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w i do wszystkich aplikacji oprogramowania i wszelkich materiałów dostarczonych Ci przez nas. Dostawca ma prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta Klienta, jeśli mamy uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył niniejszą Umowę, obowiązujące prawo lub przepisy, lub w inny sposób działał na szkodę Dostawcy, jego przedstawicieli lub Usługi. Klient może zapisać się na bezpłatny okres próbny z Usługą. W ramach bezpłatnego okresu próbnego Klient może utworzyć konto i przetestować dostępne funkcje oprogramowania do planowania trasy. Klient może w każdej chwili wykupić Usługę, powiadamiając o tym fakcie Dostawcę Usług i uiszczając Opłatę za Usługę.

3. Obowiązki rejestracyjne użytkownika

Oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią, zdolną do zawarcia wiążącej umowy i nie jesteś osobą pozbawioną prawa do otrzymywania usług. Użytkownik wyraża również zgodę na: (a) dostarczenia prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie zgodnie z formularzem rejestracyjnym Usługodawcy („Dane Rejestracyjne”) oraz (b) utrzymywania i niezwłocznego aktualizowania Danych Rejestracyjnych w celu zachowania ich prawdziwości, dokładności, aktualności i kompletności. Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub Dostawca ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Dostawca ma prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z Usługi (lub jej części). Użytkownik ma obowiązek chronić swoje dane logowania i jest odpowiedzialny za wszystkie działania wykonywane w ramach swojego konta.

4. Płatność

Opłata za Usługę zależy od liczby Zleceń (takich jak zlecenia transportowe wprowadzone ręcznie lub zaimportowane za pomocą pliku csv lub interfejsu API), dla których Użytkownik korzysta z Usług. Cennik jest aktualizowany na stronie: https://logdio.com/pricing. Płatności należy dokonywać z góry. Cennik i metody rozliczeń mogą się zmieniać w czasie. Klienci mogą w każdej chwili usunąć swoje Konto. W przypadku rezygnacji z subskrypcji Klient nie jest obciążany kosztami po dacie rezygnacji, ale jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty poniesione do daty rezygnacji. Jeśli zrezygnujesz z Usługi, Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu już zapłaconych opłat za Usługę. Rezygnacja będzie skuteczna na koniec ostatniego Okresu Świadczenia Usług, za który opłaty zostały już uiszczone.

5. Dane osobowe

Wszelkie dane osobowe dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Dane Osobowe”), które Dostawca otrzyma od Klienta (w tym bez ograniczeń dane, które Klient przesyła do Usługi), zostaną wykorzystane do świadczenia Usług oraz do celów identyfikacji, administracji konta, analizy i zapobiegania oszustwom/ stratom, ale tylko w odniesieniu do Usługi, którą świadczymy na rzecz Klienta. Zarówno Dostawca, jak i Klient będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i przetwarzania danych osobowych („Przepisy o ochronie danych”). Polityka prywatności Dostawcy jest włączona w całości jako wiążąca część niniejszej Umowy. Wszystkie organizacje z siedzibą w UE lub w inny sposób przetwarzające dane osobowe osób w UE są zobowiązane do przestrzegania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Jako firma posiadająca klientów w UE, Dostawca rozszerza te standardy na wszystkich klientów, w tym tych znajdujących się poza obszarem UE/EOG. Dlatego w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych stosuje się następujące przepisy; Klient jako administrator danych: Klient jest uważany za administratora danych w odniesieniu do wszelkich Danych osobowych zgromadzonych przez Klienta („Dane osobowe Klienta”). Strony potwierdzają i uzgadniają, że: (i) Dostawca może mieć dostęp do Danych Osobowych Klienta i będzie: (a) przetwarzać Dane Osobowe Klienta wyłącznie w celu świadczenia Usługi i ewentualnych innych usług na rzecz Klienta, w zakresie i przez okres niezbędny do świadczenia Usługi; (b) przetwarzać je wyłącznie zgodnie z Warunkami i zgodnymi z prawem instrukcjami Klienta; oraz (c) podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu Danych Osobowych Klienta; (d) zapewnić, że personel Dostawcy Usług upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych Klienta zobowiązał się do zachowania poufności; (e) rozsądnie i w miarę możliwości, biorąc pod uwagę charakter i zakres przetwarzania, pomagać Klientowi w wypełnianiu jego obowiązku odpowiadania na żądania związane z ustawowymi prawami osób, których dane dotyczą; (f) zasadnie i w miarę możliwości, biorąc pod uwagę charakter i zakres przetwarzania, pomagać Klientowi w zapewnieniu zgodności z obowiązkami Klienta w zakresie przeprowadzania ocen bezpieczeństwa i ochrony danych, powiadamiania o incydentach bezpieczeństwa i/lub wcześniejszych konsultacji z właściwym organem nadzorczym; (g) w rozsądnym czasie po zakończeniu subskrypcji Klienta usunie wszystkie Dane Osobowe Klienta ze swoich systemów; (ii) W przypadku Klientów z siedzibą w UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym Dane Osobowe Klienta będą przetwarzane na terenie UE/EOG, jak również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadkach, w których Dane Osobowe Klienta są przetwarzane poza UE/EOG, Proviider zapewni bezpieczne przekazywanie międzynarodowe poprzez zastosowanie standardowych klauzul wzorcowych lub innych odpowiednich zabezpieczeń; oraz (iii) Klient jest administratorem danych i zachowuje pełną odpowiedzialność za Dane Osobowe Klienta przetwarzane w jego imieniu przez Dostawcę Usług działającego jako podmiot przetwarzający dane. Klient zapewni, że Klient jest uprawniony do przekazania odpowiednich Danych Osobowych Klienta Dostawcy, aby Dostawca mógł zgodnie z prawem wykorzystywać, przetwarzać i przekazywać Dane Osobowe Klienta zgodnie z niniejszą Umową w imieniu Klienta. Klient zapewni, że odpowiednie strony trzecie zostały poinformowane i wyraziły zgodę na takie wykorzystanie, przetwarzanie i przekazywanie danych zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Klient niniejszym upoważnia Dostawcę Usług do korzystania z podwykonawców i innych podmiotów przetwarzających dane osobowe Klienta podczas przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach niniejszej Umowy. Więcej informacji na temat roli Klienta jako administratora danych można znaleźć w polityce prywatności w sekcji Klient jako administrator danych. Dostawca jako administrator danych: Oprócz przetwarzania danych w imieniu Klienta jako podmiot przetwarzający dane, Dostawca przetwarza również pewne Dane osobowe do własnych celów jako administrator danych. Więcej informacji na temat tego przetwarzania można znaleźć w sekcji polityki prywatności Dostawca jako administrator danych. Polityka prywatności Usługodawcy jest dostępna pod adresem https://logdio.com/privacy-policy/.

6. Wsparcie i dostępność usług

Usługa będzie obejmować konserwację oprogramowania do planowania trasy, na którym opiera się nasza Usługa, w tym wszystkie aktualizacje, poprawki błędów i aktualizacje oprogramowania do planowania trasy, które są wdrażane przez nas w okresie obowiązywania Umowy. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Dostawca dołoży komercyjnie uzasadnionych starań, aby świadczyć Usługę przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. Zgadzasz się, że od czasu do czasu Usługa może być niedostępna lub niemożliwa do użycia z różnych powodów, w tym okresowych procedur konserwacyjnych lub aktualizacji, awarii usług i przyczyn pozostających poza naszą kontrolą lub które nie są racjonalnie przewidywalne przez nas, w tym przerwanie lub awaria łączy telekomunikacyjnych lub transmisji cyfrowej, wrogie ataki sieciowe lub przeciążenie sieci lub inne awarie (łącznie „Przestój”). Dostawca dołoży komercyjnie uzasadnionych starań, aby zminimalizować wszelkie zakłócenia, niedostępność i/lub brak możliwości korzystania z Usługi w związku z Przestojem, zaplanowanym lub nie. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione przez Ciebie, w tym bez ograniczeń, utracone zyski, jeśli w ogóle, które mogą powstać w związku z Przestojem.

7. Prowadzenie

Użytkownik zgadza się przestrzegać naszych zasad dotyczących akceptowalnego użytkowania w związku z korzystaniem z Usługi. Użytkownik rozumie, że za wszystkie informacje, dane, tekst, oprogramowanie, grafikę lub inne materiały („Treści Użytkownika”), zarówno publicznie zamieszczone, jak i przekazywane prywatnie, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, od której pochodzą takie Treści Użytkownika. Oznacza to, że to Ty, a nie Dostawca, ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszystkie Treści Użytkownika, które przesyłasz, publikujesz, wysyłasz pocztą elektroniczną, transmitujesz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Usługi. Dostawca nie kontroluje Treści Użytkownika zamieszczanych za pośrednictwem Usługi i w związku z tym nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości takich Treści Użytkownika. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności i w żadnym wypadku nie będzie ponosił odpowiedzialności za Treści Użytkownika lub szkody lub szkody z nich wynikające, w tym, ale nie wyłącznie, za błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z Treści Użytkownika zamieszczonych, wysłanych pocztą elektroniczną, przekazanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Usługi. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usługi w celu: (a) przesyłać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną, przekazywać lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek Treści Użytkownika, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, napastliwe, deliktowe, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, naruszają prywatność innych osób, są nienawistne, rasistowskie, etniczne lub w inny sposób niewłaściwe, lub szkodzą nieletnim; (b) podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywie podawać lub w inny sposób błędnie przedstawiać swoją tożsamość lub powiązania z osobą lub podmiotem; (c) fałszować nagłówków lub w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia Treści Użytkownika przesyłanych za pośrednictwem Serwisu; (d) przesyłać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną, transmitować lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek Treści Użytkownika, do których udostępniania nie ma prawa na mocy przepisów prawa lub na podstawie relacji umownych lub innych; (e) przesyłać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną, transmitować lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek treści użytkownika, które naruszają patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności dowolnej strony; (f) przesyłać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną, transmitować lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu” lub innych form akwizycji; (g) przesyłać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną, transmitować lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy służące do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego; (h) zakłócać normalnego przebiegu dialogu lub w inny sposób działać w sposób, który negatywnie wpływa na zdolność innych użytkowników do angażowania się w dyskusje lub wymianę poglądów; (i) zakłócania lub przerywania pracy Serwisu, serwerów lub sieci połączonych z Serwisem, lub nieprzestrzegania jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub regulaminów sieci połączonych z Serwisem; (j) umyślnie lub nieumyślnie naruszać obowiązującego prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego; (k) „prześladować” lub w inny sposób nękać innych; i/lub (l) zbierać lub przechowywać danych osobowych innych użytkowników w związku z zabronionym zachowaniem i działaniami określonymi w powyższych punktach. Potwierdzasz, że Dostawca ma prawo, ale nie obowiązek, do wstępnego sprawdzania lub monitorowania Treści Użytkownika, i że Dostawca i osoby przez niego wyznaczone mogą według własnego uznania odmówić, przenieść, zdjąć, usunąć lub odrzucić każdą Treść Użytkownika, która jest dostępna za pośrednictwem Usługi i która w opinii Dostawcy narusza warunki niniejszej Umowy. Zgadzasz się, że musisz ocenić i ponieść wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Treści Użytkownika, w tym poleganie na dokładności, kompletności lub przydatności takich Treści Użytkownika. Potwierdzasz, wyrażasz zgodę i zgadzasz się, że Dostawca może uzyskać dostęp, zachować i ujawnić informacje o Twoim koncie i Treści Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne do: (1) przestrzegać procedur prawnych; (2) egzekwowania warunków niniejszej Umowy; (3) reagowania na roszczenia, że Treści Użytkownika naruszają prawa osób trzecich; (4) odpowiedzieć na Twoje prośby o usługi abonenckie; (5) ochrony praw, własności, interesów lub bezpieczeństwa osobistego Dostawcy Usług, jego użytkowników i społeczeństwa; i/lub (6) zapobiegać przestępstwom lub zgłaszać przestępstwa, które już zostały popełnione.

8. Ograniczenia w stosowaniu

Nie będziesz (i) udzielać licencji, sublicencji, sprzedawać, odsprzedawać, przenosić, przypisywać, dystrybuować lub w inny sposób wykorzystywać komercyjnie lub udostępniać osobom trzecim Usługę w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej Umowie; (ii) modyfikowania lub tworzenia dzieł pochodnych opartych na Usłudze; (iii) tworzenia internetowych „linków” do Serwisu lub „ramek” czy „mirrorów” jakiejkolwiek części Serwisu na jakimkolwiek innym serwerze lub urządzeniu bezprzewodowym czy internetowym; (iv) omijania lub podejmowania prób omijania jakichkolwiek funkcji kontroli użytkowania Usługi; (v) sondowania, skanowania lub testowania podatności Usługi na ataki; lub (vi) zakłócania pracy innych użytkowników Serwisu lub wykorzystywania Serwisu do wyłudzania informacji lub rozsyłania spamu; lub (vii) odtwarzania kodu źródłowego lub uzyskiwania dostępu do Usługi w celu (a) stworzyć konkurencyjny produkt lub usługę, (b) budowania produktu lub usługi z wykorzystaniem podobnych pomysłów, cech, funkcji lub grafiki reprezentowanych przez Usługę lub w niej zawartych, lub (c) kopiowania jakichkolwiek pomysłów, cech, funkcji lub grafiki reprezentowanych przez lub włączonych do Usługi.

9. Nieuprawnione użycie

Użytkownik powiadomi nas niezwłocznie o każdym nieuprawnionym użyciu hasła lub konta lub o każdym innym znanym lub podejrzewanym naruszeniu bezpieczeństwa.

10. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej na całym świecie, w tym, bez ograniczeń, wynalazki patentowe (zgłoszone lub niezgłoszone), patenty, prawa patentowe, prawa autorskie, prawa autorskie, prawa moralne, prawa do baz danych, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, szata handlowa, tajemnice handlowe i wszystkie wnioski i rejestracje wszystkich powyższych wynikających z lub związanych z wykonaniem Usługi, które są wymyślone, opracowane, odkryte lub zredukowane do praktyki przez Dostawcę („Prawa własności intelektualnej”), są wyłączną własnością Dostawcy. W szczególności Usługodawca jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów (w tym, bez ograniczeń, wszelkich praw własności intelektualnej na całym świecie) w Usłudze i wszelkich wynalazkach, dziełach autorskich, układach, know-how, pomysłach lub informacjach odkrytych, opracowanych, wykonanych, wymyślonych lub wprowadzonych do praktyki przez Usługodawcę w trakcie świadczenia Usługi. Bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia Sekcji 10, postanowienia niniejszej Sekcji 10 nie mają zastosowania do Danych osobowych.

11. Wykorzystanie informacji o użytkowniku

Twoje informacje są wykorzystywane przez Dostawcę Usług do następujących celów:
  • Aby zapewnić funkcjonalność i ulepszyć stronę Dostawcy i/lub Usługę;
  • Aby spełnić Twoje prośby o pomoc lub informacje na temat strony Dostawcy i/lub Usługi;
  • W celu przeprowadzenia badań dotyczących korzystania przez Ciebie z witryny Dostawcy i/lub Usługi oraz ich funkcjonalności;
  • Aby zaoferować inne usługi, produkty, funkcje lub funkcjonalności Dostawcy, które mogą być dla Ciebie interesujące; oraz
  • Aby zintegrować usługi, produkty lub funkcje od partnerów biznesowych i usługodawców Dostawcy, które naszym zdaniem poprawią doświadczenia Użytkownika oraz funkcjonalność i zasięg naszej Usługi. Jeśli w przyszłości zawrzemy jakiekolwiek porozumienia z partnerami biznesowymi lub innymi dostawcami usług, którzy wymagają dostępu do danych kontaktowych użytkownika, poinformujemy go o tym i umożliwimy mu rezygnację. W każdym przypadku będziemy wymagać od naszych partnerów biznesowych i dostawców usług zachowania poufności informacji o użytkowniku i niewykorzystywania ich w niewłaściwy sposób.
Ponadto, kiedy logujesz się na stronie Dostawcy, mamy dostęp do pewnych informacji technicznych, które są nam udostępniane przez Twój komputer i przeglądarkę internetową, takich jak rodzaj używanej przeglądarki, Twój dostawca Internetu i pewne inne szczegóły, które są rutynowo dostarczane. Możemy powiązać część lub wszystkie te informacje z kontem użytkownika, aby pomóc nam spersonalizować jego doświadczenia. Chociaż żaden system komputerowy nie jest całkowicie odporny na ataki cybernetyczne, stosujemy standardowe w branży techniczne, zarządcze i fizyczne metody bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z Polityką prywatności Dostawcy Usług, która bardziej szczegółowo omawia rodzaje informacji gromadzonych przez Dostawcę Usług oraz sposób, w jaki Dostawca Usług zachowuje poufność Twoich informacji.

12. Ochrona dzieci

Provider jest przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców, ale nie jest skierowany do użytku przez dzieci poniżej trzynastego roku życia, które nie mogą się zarejestrować bez możliwej do zweryfikowania zgody rodzica lub opiekuna. Dostawca nie zabiega świadomie o dane osobowe dzieci poniżej trzynastego roku życia ani ich nie przechowuje, a my podejmiemy kroki w celu przerwania wszelkich nieuprawnionych rejestracji osób niepełnoletnich, o których się dowiemy.

13. Treść użytkownika

W relacjach między Dostawcą a Tobą uznaje się, że posiadasz wszelkie prawa, tytuły i udziały w Treściach Użytkownika, które przesyłasz lub udostępniasz do włączenia za pośrednictwem Usługi. W zakresie, w jakim masz do tego prawo, zgadzasz się jednak, że udostępniając Zawartość Użytkownika do włączenia za pośrednictwem Usługi, wyrażasz zgodę na udzielenie Dostawcy prawa do wykorzystania i wyświetlania takiej Zawartości Użytkownika, w całości lub w części, w Usłudze.

14. Informacje o użytkowaniu

Termin „Informacje o użytkowaniu” oznacza wszystkie informacje zebrane przez nas, odzwierciedlające dostęp i korzystanie ze Strony i naszej Usługi, w tym informacje o ruchu oraz, zgodnie z obowiązującą wówczas polityką prywatności Dostawcy, wszystkie informacje uzyskane bezpośrednio od indywidualnego gościa wchodzącego na Stronę. Informacje o użytkowaniu nie obejmują Treści użytkownika zdefiniowanych powyżej. Użytkownik zgadza się, że wszystkie Informacje o użytkowaniu będą naszą wyłączną własnością.

15. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Dostawcę i jego filie, podmioty stowarzyszone, członków zarządu, agentów, pracowników, partnerów i licencjodawców przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym między innymi przed uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wniesionymi przez osoby trzecie w związku z Treściami Użytkownika, które przesyłasz, publikujesz, transmitujesz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Usługi, korzystaniem z Usługi, połączeniem z Usługą, wszelkimi treściami, które tworzysz, zarządzasz lub kontrolujesz w związku z Usługą, naruszeniem warunków niniejszej Umowy lub korzystaniem z Usługi z naruszeniem praw osób trzecich.

16. Modyfikacje usługi

Przyjmujesz do wiadomości, że Dostawca może ustanowić ogólne praktyki i ograniczenia dotyczące korzystania z Usługi. Ponadto potwierdzasz, że Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do zmiany tych ogólnych praktyk i ograniczeń od czasu do czasu. Dostawca zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie i od czasu do czasu do modyfikacji lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) z lub bez powiadomienia. Zgadzasz się, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za modyfikację, zawieszenie lub przerwanie świadczenia Usługi, w całości lub w części.

17. Linki

Serwis może zawierać, lub osoby trzecie mogą dostarczać, linki do innych stron lub zasobów sieci World Wide Web. Ponieważ Dostawca nie ma kontroli nad takimi stronami i zasobami, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Dostawca nie jest odpowiedzialny za dostępność takich zewnętrznych stron lub zasobów, nie popiera i nie jest odpowiedzialny za treści, reklamy, produkty lub inne materiały stron trzecich lub dostępne na takich stronach lub zasobach. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na Treściach, towarach lub usługach osób trzecich dostępnych na lub za pośrednictwem takiej strony lub zasobu.

18. Ograniczona gwarancja

WSZYSTKIE USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „TAK JAK JEST”, „TAK JAK SĄ DOSTĘPNE” I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” ORAZ BEZ ŻADNEJ GWARANCJI. KLIENT ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE USŁUGI DOSTAWCY SĄ ŚWIADCZONE „TAK JAK JEST” I „TAK JAK SĄ DOSTĘPNE”. DOSTAWCA, JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE I JEGO DOSTAWCY WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. DOSTAWCA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH INFORMACJI, MATERIAŁÓW, TOWARÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM PRZEDSTAWICIELI USŁUGODAWCY LUB STRON INTERNETOWYCH, ANI TEGO, ŻE USŁUGI SPEŁNIĄ WSZELKIE WYMAGANIA KLIENTA LUB BĘDĄ NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. KORZYSTANIE Z USŁUG ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO KLIENTA. DOSTAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA INNYCH DOSTAWCÓW USŁUG, ZA INFORMACJE LUB TREŚĆ KOMUNIKACJI, USŁUGI OSÓB TRZECICH, AWARIE LUB MODYFIKACJE SPRZĘTU LUB PRZYCZYNY POZOSTAJĄCE POZA KONTROLĄ DOSTAWCY.

19. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU ANI DOSTAWCA, ANI JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, ANI ICH PRACOWNICY, URZĘDNICY, UDZIAŁOWCY, AGENCI, LICENCJODAWCY LUB PRZEDSTAWICIELE, ANI KLIENT, ANI JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, ANI ICH PRACOWNICY, URZĘDNICY, UDZIAŁOWCY, AGENCI, LICENCJODAWCY LUB PRZEDSTAWICIELE, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, ANI ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ SPRZEDAŻY, DANYCH, ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, WARTOŚCI FIRMY, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI LUB NIEAUTORYZOWANĄ UTRATĘ INFORMACJI, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, LUB ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, UTRATĘ SPRZEDAŻY, DANYCH, ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, WARTOŚCI FIRMY, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI LUB NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO INFORMACJI I TYM PODOBNE, NAWET JEŚLI KTÓRAKOLWIEK ZE STRON LUB PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA ZE STRON ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE WOBEC DRUGIEJ STRONY ZA KWOTĘ PRZEKRACZAJĄCĄ CAŁKOWITĄ KWOTĘ PIENIĘŻNĄ FAKTYCZNIE OTRZYMANĄ PRZEZ DOSTAWCĘ OD KLIENTA ZA USŁUGI W CIĄGU TRZECH (3) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE, KTÓRE DAŁO PODSTAWĘ DO ROSZCZENIA.

20. Termin i wypowiedzenie

O ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, świadczenie Usługi rozpocznie się w dniu subskrypcji lub w dniu określonym w potwierdzeniu zamówienia Klienta u Dostawcy Usług i będzie trwało do momentu zakończenia subskrypcji („Okres”). Okres abonamentowy może być miesięczny lub roczny, w zależności od początkowego wyboru Klienta. Klient może wypowiedzieć subskrypcję w dowolnym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Abonament pozostanie aktywny do końca okresu abonamentowego, za który klient dokonał przedpłaty. Klienci mogą zakończyć subskrypcję w aplikacji internetowej Providenta lub wysyłając e-mail na adres support@logdio.com. W przypadku każdej Usługi świadczonej Klientowi przez Dostawcę Usług bez opłaty za Usługę (np. bezpłatny okres próbny lub podobne), Dostawca Usług ma prawo do natychmiastowego zakończenia takiej Usługi bez podania przyczyny według własnego uznania. Klienci korporacyjni, którzy zawarli Umowę o Usługach SAAS z Dostawcą, powinni odnieść się do takiej umowy w celu zapoznania się z postanowieniami dotyczącymi Okresu i Rozwiązania, które mają zastosowanie do takich Klientów. Każda ze Stron może wypowiedzieć Usługę ze skutkiem natychmiastowym poprzez doręczenie pisemnego zawiadomienia w tej sprawie, jeżeli: (i) druga strona złoży wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie ogłoszona jej upadłość; (ii) przeciwko drugiej stronie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości i wniosek ten nie został usunięty ani rozwiązany w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych; (iii) druga Strona dokona cesji na rzecz swoich wierzycieli lub zawrze układ z wierzycielami zgodnie z prawem upadłościowym; (iv) druga strona zaprzestaje działalności; (v) powołano syndyka masy upadłościowej w odniesieniu do wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów lub przedsiębiorstw drugiej strony; (vi) druga strona zostaje rozwiązana lub zlikwidowana; lub (vii) jakakolwiek płatność należna od drugiej Strony jest opóźniona o okres przekraczający 21 dni.

21. Skutki wypowiedzenia

Poza przypadkami wymaganymi przez prawo, po zakończeniu świadczenia Usługi zgodnie z niniejszą Umową, Dostawca nie będzie miał dalszego obowiązku świadczenia zakończonej lub jakiejkolwiek innej Usługi, a Klient nie będzie miał obowiązku uiszczania dalszych Opłat za Usługę związanych z taką zakończoną Usługą; pod warunkiem, że niezależnie od takiego zakończenia, (i) Klient pozostaje odpowiedzialny wobec Dostawcy Usług za wszelkie kwoty należne i płatne w odniesieniu do Usług świadczonych przed datą wejścia w życie rozwiązania umowy oraz (ii) części niniejszej Umowy, które zostały wyraźnie określone jako pozostające w mocy po zakończeniu świadczenia Usług lub części, które ze względu na swój charakter pozostałyby w mocy po zakończeniu świadczenia Usług, pozostaną w mocy po rozwiązaniu Umowy. Jakiekolwiek wygaśnięcie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w odniesieniu do jakiejkolwiek usługi lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy nie zwalnia Strony z odpowiedzialności za naruszenie niniejszej Umowy.

22. Różnorodne

(a) Siła wyższa

Dla celów niniejszego Punktu 22 (a), „Zdarzenie Siły Wyższej” oznacza zdarzenie poza kontrolą Strony, które ze względu na swój charakter nie mogło zostać przewidziane przez taką Stronę, lub, jeśli mogło zostać przewidziane, było nieuniknione i obejmuje, bez ograniczeń, działania Boga, burze, powodzie, zamieszki, pożary, awarie działania dostawcy usług w chmurze i/lub przerwy w dostawie energii, przerwy w dostawie prądu, sabotaż, zamieszki społeczne lub niepokoje społeczne, ingerencję władz cywilnych lub wojskowych oraz działania wojenne (zadeklarowane lub niezadeklarowane). Kontynuacja świadczenia Usługi może zostać zawieszona w trybie natychmiastowym w zakresie spowodowanym przez Siłę Wyższą. Strona domagająca się zawieszenia Usługi z powodu Siły Wyższej niezwłocznie powiadomi drugą stronę o wystąpieniu zdarzenia powodującego zawieszenie oraz o jego charakterze i przewidywanym czasie trwania. Strony współpracują ze sobą w celu znalezienia alternatywnych środków i metod świadczenia zawieszonej usługi. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewypełnienie jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków, tak długo jak i w stopniu, w jakim wypełnienie takiego zobowiązania jest uniemożliwione, udaremnione, utrudnione lub opóźnione w wyniku okoliczności Siły Wyższej.

(b) Całość umowy

Niniejsza Umowa (w tym Potwierdzenie Zamówienia Usług Dostawcy, Potwierdzenie Subskrypcji oraz Umowa o Usługi SAAS, w zależności od tego, która z nich ma zastosowanie) stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i negocjacje, zarówno pisemne, jak i ustne, pomiędzy Stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.

(c) Przeniesienie praw

Żadna ze stron nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Niezależnie od powyższego, Dostawca ma prawo do przeniesienia takich praw i obowiązków na dowolną spółkę stowarzyszoną lub na stronę trzecią w ramach sprzedaży lub innej transakcji dotyczącej działalności, z którą związane są takie prawa i obowiązki.

(d) Rozdzielność

Jeśli jakiekolwiek warunki lub inne postanowienia niniejszej Umowy lub jej załączników zostaną uznane przez sąd, agencję administracyjną lub arbitra za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność nie spowoduje nieważności całej Umowy. Niniejsza Umowa będzie raczej interpretowana w taki sposób, jakby nie zawierała danego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia, a wszystkie inne postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w pełnej mocy i będą obowiązywać tak długo, jak ekonomiczna lub prawna istota transakcji, których dotyczy niniejsza Umowa, nie zostanie naruszona w sposób istotnie niekorzystny dla którejkolwiek ze Stron. Po takim ustaleniu, że którekolwiek z postanowień jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu zmiany niniejszej Umowy, tak aby zrealizować pierwotny zamiar Stron w sposób jak najbardziej zbliżony do akceptowalnego, tak aby transakcje będące przedmiotem niniejszej Umowy zostały zrealizowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

(e) Zmiany i modyfikacje

Usługodawca ma prawo do zmiany Warunków od czasu do czasu, powiadamiając o tym Klienta pocztą elektroniczną lub w Serwisie. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się na zmianę Warunków, Klient ma prawo do wypowiedzenia Usługi i niniejszej Umowy przed datą wejścia w życie zmiany.

(f) Brak zrzeczenia się; środki zaradcze mają charakter kumulatywny

Żaden brak lub opóźnienie ze strony którejkolwiek ze Stron w wykonywaniu jakiegokolwiek prawa na mocy niniejszej Umowy nie osłabia takiego prawa ani nie może być interpretowane jako zrzeczenie się lub zgoda na jakiekolwiek naruszenie jakiegokolwiek oświadczenia, gwarancji lub porozumienia zawartego w niniejszej Umowie, ani też pojedyncze lub częściowe wykonanie takiego prawa nie wyklucza innego lub dalszego wykonywania tego prawa lub jakiegokolwiek innego prawa. Wszystkie prawa i środki zaradcze istniejące na mocy niniejszej Umowy mają charakter kumulatywny, a nie wyłączny w stosunku do wszelkich praw i środków zaradczych dostępnych w inny sposób.

(g) Interpretacja

Nagłówki zawarte w niniejszej Umowie służą wyłącznie celom referencyjnym i w żaden sposób nie wpływają na znaczenie lub interpretację niniejszych Warunków. W przypadku odniesienia w niniejszej umowie do artykułu lub sekcji, odniesienie takie dotyczy artykułu lub sekcji niniejszej umowy, o ile nie wskazano inaczej.

(h) Przetrwanie terminów

Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu nie zwalnia żadnej ze stron z odpowiedzialności lub zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, które (a) Strony wyraźnie uzgodniły, że takie rozwiązanie lub wygaśnięcie przetrwa, lub (b) pozostają do wykonania, lub ze względu na ich charakter miałyby być stosowane po takim rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

(i) Niezależni kontrahenci

Relacja Dostawcy i Klienta jest relacją niezależnych wykonawców i nic, co jest zawarte w tej Umowie, nie może być interpretowane jako pozwalające którejkolwiek ze Stron na tworzenie lub podejmowanie jakichkolwiek zobowiązań w imieniu drugiej Strony w jakimkolwiek celu.

(j) Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub formą (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, bez względu na konflikt przepisów prawnych. Użytkownik nieodwołalnie zgadza się, że sądy litewskie będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z lub w związku z niniejszą Umową lub jej przedmiotem lub formą (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych).

(k) Zakaz rozwiązywania umów

Klient zgadza się, że podczas Okresu i przez okres dwunastu (12) miesięcy po nim, Klient nie będzie zabiegał, angażował, zatrzymywał lub zatrudniał, bezpośrednio lub pośrednio, w jakimkolwiek celu, jakiegokolwiek obecnego pracownika, kontrahenta, właściciela lub agenta Dostawcy Usług.

(l) Ogłoszenia elektroniczne

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZĄ LICENCJĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. UŻYTKOWNIK UPOWAŻNIA NAS DO PRZEKAZYWANIA UŻYTKOWNIKOWI WSZELKICH INFORMACJI I ZAWIADOMIEŃ DOTYCZĄCYCH USŁUGI („ZAWIADOMIENIA”) W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ UŻYTKOWNIKOWI POWIADOMIENIA (1) ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ, JEŚLI UŻYTKOWNIK PODAŁ NAM WAŻNY ADRES E-MAIL LUB (2) POPRZEZ ZAMIESZCZENIE POWIADOMIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ WYZNACZONEJ PRZEZ NAS DO TEGO CELU. Dostarczenie jakiegokolwiek powiadomienia jest skuteczne w momencie jego wysłania lub zamieszczenia przez Dostawcę Usług, niezależnie od tego, czy przeczytasz powiadomienie, czy faktycznie je otrzymasz. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną poprzez zaprzestanie korzystania z Usługi.

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag, prosimy o kontakt na adres info@logdio.com.