Điều khoản dịch vụ

Thỏa thuận Dịch vụ Đăng ký Phần mềm (SaaS) này (“Thỏa thuận”) quy định các nghĩa vụ và điều kiện giữa bạn (“Khách hàng”) và Logtime Ltd, một công ty trách nhiệm hữu hạn Lithuania (“Nhà cung cấp”), liên quan đến việc sử dụng Tuyến đường của chúng tôi Dịch vụ Phần mềm Lập kế hoạch (“Dịch vụ”) được định nghĩa ở đây. Vui lòng đọc thỏa thuận này một cách cẩn thận. Việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng có điều kiện rõ ràng là Khách hàng chấp nhận Thỏa thuận này. Nhà cung cấp và Khách hàng đôi khi được gọi riêng ở đây là một “Bên” và cùng với nhau là “Các Bên” và trang web phần mềm lập kế hoạch lộ trình logdio.com được gọi là (“Cổng thông tin”). BẰNG CÁCH KÝ KẾT THỎA THUẬN NÀY VÀ / HOẶC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ, KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý BẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY. Thỏa thuận này có thể áp dụng kể từ ngày bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp Dịch vụ thông qua Cổng thông tin của chúng tôi như được cung cấp trong Thỏa thuận này. Chúng tôi cung cấp Dịch vụ của mình cho bạn theo và tuân theo phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này. Chúng tôi có thể cập nhật Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn bằng cách đăng phiên bản mới tại https://logdio.com/terms-of-services/ . Bạn phải cẩn thận khi đọc Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ; việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này.

1. Mô tả Dịch vụ

Dịch vụ được thiết kế để cung cấp cho bạn khả năng quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hoặc dịch vụ của bạn. Dịch vụ dựa trên Phần mềm Lập kế hoạch Tuyến đường của chúng tôi (“Phần mềm Lập kế hoạch Tuyến đường”) do chúng tôi hoặc đại diện cho chúng tôi lưu trữ và bạn có thể truy cập từ xa thông qua Cổng thông tin của chúng tôi. Là một phần của Dịch vụ, Nhà cung cấp sẽ cung cấp và vận hành các máy chủ, phần mềm hệ thống và chức năng phần mềm ứng dụng có sẵn cho bạn liên quan đến Dịch vụ như được cung cấp trong Thỏa thuận này.

2. Cấp Giấy phép và Sử dụng Dịch vụ

Dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng thông qua đăng ký Dịch vụ và sau khi thanh toán phí áp dụng có hiệu lực tại thời điểm đăng ký. Phí đăng ký (“Phí dịch vụ”) được hiển thị trước khi đăng ký Dịch vụ. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Nhà cung cấp cấp cho bạn quyền hạn chế, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, không thể cấp phép lại, có thể thu hồi và giấy phép để truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của bạn trong thời hạn của Thỏa thuận này trừ khi chấm dứt sớm hơn; tuy nhiên, với điều kiện là bạn không được sử dụng Dịch vụ với khả năng bán lại hoặc xử lý dữ liệu của bên thứ ba trong môi trường văn phòng dịch vụ thương mại và Nhà cung cấp giữ mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với tất cả các ứng dụng phần mềm và bất kỳ tài liệu nào được cung cấp cho bạn bởi chúng tôi. Nhà cung cấp có quyền đóng hoặc tạm ngưng tài khoản của Khách hàng, nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng Khách hàng đã vi phạm Thỏa thuận này, luật hoặc quy định hiện hành hoặc hành động theo cách khác có hại cho Nhà cung cấp, các đại lý của Nhà cung cấp hoặc Dịch vụ. Khách hàng có thể đăng ký dùng thử miễn phí Dịch vụ. Trong thời gian dùng thử miễn phí, Khách hàng có thể tạo tài khoản và thử nghiệm các tính năng có sẵn của Phần mềm Lập kế hoạch Tuyến đường. Khách hàng có thể mua Dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho Nhà cung cấp và thanh toán Phí dịch vụ.

3. Nghĩa vụ đăng ký của bạn

Bạn tuyên bố rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để lập hợp đồng ràng buộc và không phải là người bị cấm nhận các dịch vụ. Bạn cũng đồng ý với: (a) cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân bạn như được nhắc bởi biểu mẫu đăng ký của Dịch vụ nhà cung cấp (“Dữ liệu đăng ký”) và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để giữ cho dữ liệu đó trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ hoặc Nhà cung cấp có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là sai sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, Nhà cung cấp có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó). Bạn có trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập của chính mình và chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn.

4. Thanh toán

Phí Dịch vụ phụ thuộc vào số lượng Đơn đặt hàng (chẳng hạn như đơn đặt hàng vận chuyển được nhập theo cách thủ công hoặc nhập qua tệp csv hoặc sử dụng API) mà bạn sử dụng Dịch vụ. Bảng giá được cập nhật tại: https://logdio.com/pricing. Thanh toán phải trả trước. Bảng giá và phương thức thanh toán có thể thay đổi theo thời gian. Khách hàng có thể hủy Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào. Khi Khách hàng hủy đăng ký, họ không bị tính phí sau ngày hủy nhưng chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí phát sinh cho đến ngày hủy. Nếu bạn hủy Dịch vụ của mình, Nhà cung cấp không có nghĩa vụ phải hoàn lại phí Dịch vụ đã thanh toán. Việc hủy sẽ có hiệu lực vào cuối Thời hạn dịch vụ cuối cùng mà các khoản phí đã được thanh toán.

5. Dữ liệu Cá nhân

Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng (“Dữ liệu cá nhân”) mà Nhà cung cấp nhận được từ Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu mà Khách hàng gửi cho Dịch vụ) sẽ được sử dụng để cung cấp Dịch vụ và để nhận dạng, quản lý tài khoản, phân tích và gian lận / mục đích ngăn ngừa tổn thất nhưng chỉ liên quan đến Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho Khách hàng. Cả Nhà cung cấp và Khách hàng sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến quyền riêng tư và việc xử lý Dữ liệu Cá nhân (“Luật Bảo vệ Dữ liệu”). Chính sách bảo mật của nhà cung cấp được kết hợp toàn bộ như một phần ràng buộc của Thỏa thuận này. Tất cả các tổ chức có trụ sở tại Liên minh châu Âu hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của các cá nhân trong Liên minh châu Âu bắt buộc phải tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Là một công ty có Khách hàng ở EU, Nhà cung cấp mở rộng các tiêu chuẩn này để bao gồm tất cả các Khách hàng, bao gồm cả những khách hàng nằm ngoài khu vực EU / EEA. Do đó, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân, các quy định sau đây sẽ được áp dụng; Khách hàng với tư cách là người kiểm soát dữ liệu: Khách hàng được coi là người kiểm soát dữ liệu đối với bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào được Khách hàng thu thập (“Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng”). Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng: (i) Nhà cung cấp có thể có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng và sẽ: (a) xử lý Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng chỉ với mục đích cung cấp Dịch vụ và các dịch vụ có thể có khác cho Khách hàng, trong phạm vi và thời hạn cần thiết để cung cấp Dịch vụ; (b) chỉ xử lý theo các Điều khoản và hướng dẫn hợp pháp của Khách hàng; và (c) thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để ngăn chặn việc xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp, việc vô tình làm mất, hủy hoặc làm hỏng Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng; (d) đảm bảo rằng nhân viên của Nhà cung cấp được ủy quyền xử lý Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng đã cam kết bảo mật; (e) một cách hợp lý và khi có thể, có tính đến bản chất và phạm vi xử lý, hỗ trợ Khách hàng thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng trong việc phản hồi các yêu cầu liên quan đến quyền theo luật định của chủ thể dữ liệu; (f) một cách hợp lý và khi có thể, có tính đến bản chất và phạm vi xử lý, hỗ trợ Khách hàng đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ của Khách hàng để thực hiện các đánh giá bảo mật và bảo vệ dữ liệu, thông báo sự cố bảo mật và / hoặc tham vấn trước của cơ quan giám sát có thẩm quyền; (g), trong một thời gian hợp lý sau khi chấm dứt đăng ký của Khách hàng, sẽ xóa tất cả Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng khỏi hệ thống của mình; (ii) Đối với Khách hàng ở EU hoặc Khu vực kinh tế Châu Âu, Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được xử lý trong khu vực EU / EEA cũng như bên ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu. Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng được xử lý bên ngoài EU / EEA, Proviider sẽ đảm bảo chuyển khoản quốc tế an toàn thông qua việc sử dụng các điều khoản mẫu tiêu chuẩn hoặc các biện pháp bảo vệ thích hợp khác; và (iii) Khách hàng là người kiểm soát dữ liệu và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được xử lý thay mặt cho Nhà cung cấp đóng vai trò là người xử lý dữ liệu. Khách hàng phải đảm bảo rằng Khách hàng được quyền chuyển Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng có liên quan cho Nhà cung cấp để Nhà cung cấp có thể sử dụng, xử lý và chuyển Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng một cách hợp pháp theo Thỏa thuận này thay mặt cho Khách hàng. Khách hàng phải đảm bảo rằng các bên thứ ba có liên quan đã được thông báo và đã đồng ý với việc sử dụng, xử lý và chuyển giao như vậy theo yêu cầu của Luật bảo vệ dữ liệu. Theo đây, Khách hàng cho phép Nhà cung cấp sử dụng các nhà thầu phụ và các nhà xử lý khác trong việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng được thực hiện theo Thỏa thuận này. Có thể tìm thấy thêm thông tin về vai trò của Khách hàng với tư cách là người kiểm soát dữ liệu trong phần chính sách bảo mật Khách hàng với tư cách là người kiểm soát dữ liệu. Nhà cung cấp với tư cách là người kiểm soát dữ liệu: Ngoài việc xử lý dữ liệu thay mặt Khách hàng với tư cách là người xử lý dữ liệu, Nhà cung cấp cũng xử lý Dữ liệu cá nhân nhất định cho các mục đích riêng của họ với tư cách là người kiểm soát dữ liệu. Có thể tìm thấy thêm thông tin về quá trình xử lý này trong phần chính sách bảo mật Nhà cung cấp với tư cách là người kiểm soát dữ liệu. Chính sách bảo mật của nhà cung cấp có sẵn tại https://logdio.com/privacy-policy/ .

6. Hỗ trợ và tính sẵn có của dịch vụ

Dịch vụ sẽ bao gồm việc bảo trì khắc phục đối với Phần mềm lập kế hoạch lộ trình mà Dịch vụ của chúng tôi dựa trên, bao gồm tất cả các bản cập nhật, sửa lỗi và nâng cấp cho Phần mềm lập kế hoạch lộ trình được chúng tôi triển khai trong thời hạn của Thỏa thuận. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Nhà cung cấp sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp Dịch vụ trong hai mươi bốn giờ một ngày, bảy (7) ngày một tuần trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng đôi khi Dịch vụ có thể không truy cập được hoặc không thể sử dụng vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm quy trình bảo trì định kỳ hoặc nâng cấp, trục trặc dịch vụ và các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc chúng tôi không thể lường trước được một cách hợp lý, bao gồm cả việc gián đoạn hoặc hỏng hóc viễn thông hoặc các liên kết truyền dẫn kỹ thuật số, các cuộc tấn công mạng thù địch hoặc tắc nghẽn mạng hoặc các lỗi khác (gọi chung là “Thời gian ngừng hoạt động”). Nhà cung cấp sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để giảm thiểu mọi gián đoạn, không thể truy cập và / hoặc không hoạt động của Dịch vụ liên quan đến Thời gian ngừng hoạt động, cho dù đã lên lịch hay không. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí nào mà bạn phải chịu, bao gồm nhưng không giới hạn, lợi nhuận bị mất, nếu có, có thể phát sinh liên quan đến Thời gian ngừng hoạt động.

7. Ứng xử

Bạn đồng ý tuân thủ các chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn hiểu rằng tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, đồ họa hoặc các tài liệu khác (“Nội dung Người dùng”), dù được đăng công khai hay được truyền tải riêng tư, đều thuộc trách nhiệm duy nhất của người tạo ra Nội dung Người dùng đó. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải Nhà cung cấp, hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung Người dùng mà bạn tải lên, đăng, gửi e-mail, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ. Nhà cung cấp không kiểm soát Nội dung Người dùng được đăng qua Dịch vụ và do đó, không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội dung Người dùng đó. Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm và trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào hoặc tổn hại hoặc thiệt hại phát sinh từ đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của bất kỳ loại phát sinh do việc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào được đăng, gửi qua thư điện tử, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để: (a) tải lên, đăng, gửi e-mail, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung Người dùng nào bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc, hoặc có thể bị phản đối hoặc gây hại cho trẻ vị thành niên; (b) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố sai hoặc nói cách khác là xuyên tạc danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; (c) giả mạo tiêu đề hoặc thao túng số nhận dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung Người dùng nào được truyền qua Dịch vụ; (d) tải lên, đăng, gửi e-mail, truyền hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo hợp đồng hoặc các mối quan hệ khác; (e) tải lên, đăng, gửi e-mail, truyền hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung Người dùng nào vi phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào; (f) tải lên, đăng, gửi e-mail, truyền tải, hoặc bằng cách khác, cung cấp bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu khuyến mại, “thư rác”, “thư rác” hoặc bất kỳ hình thức mời chào nào khác; g. Thiết bị viễn thông; (h) làm gián đoạn luồng đối thoại bình thường hoặc hành động theo cách khác ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia vào các cuộc thảo luận hoặc trao đổi của những người dùng khác; (i) can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ, hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các mạng được kết nối với Dịch vụ; (j) cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào; (k) “theo dõi” hoặc quấy rối người khác; và / hoặc (l) thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người dùng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm được nêu trong các đoạn trên. Bạn thừa nhận rằng Nhà cung cấp có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, sàng lọc trước hoặc giám sát Nội dung người dùng và Nhà cung cấp và những người được chỉ định có thể tùy ý từ chối, di chuyển hoặc gỡ xuống, xóa hoặc loại bỏ bất kỳ Nội dung người dùng nào có sẵn thông qua Dịch vụ và theo ý kiến của Nhà cung cấp vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào, bao gồm bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của Nội dung Người dùng đó. Bạn xác nhận, đồng ý và đồng ý rằng Nhà cung cấp có thể truy cập, bảo quản và tiết lộ thông tin tài khoản và Nội dung Người dùng của bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc với thiện chí tin rằng việc bảo tồn hoặc tiết lộ quyền truy cập đó là cần thiết một cách hợp lý để: (1) tuân thủ quy trình pháp lý; (2) thực thi các điều khoản của Thỏa thuận này; (3) phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ Nội dung Người dùng nào vi phạm quyền của các bên thứ ba; (4) đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ thuê bao; (5) bảo vệ quyền, tài sản, lợi ích hoặc sự an toàn cá nhân của Nhà cung cấp, người dùng của Nhà cung cấp và công chúng; và / hoặc (6) ngăn chặn tội phạm, hoặc báo cáo một tội ác đã được thực hiện.

8. Hạn chế sử dụng

Bạn sẽ không làm thế đâu (i) cấp phép, cấp phép lại, bán, bán lại, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ cách nào trừ khi được cho phép theo Thỏa thuận này; (ii) sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ; (iii) tạo “liên kết” Internet đến Dịch vụ hoặc “khung” hoặc “phản chiếu” bất kỳ phần nào của Dịch vụ trên bất kỳ máy chủ nào khác hoặc thiết bị không dây hoặc dựa trên Internet; (iv) phá vỡ hoặc cố gắng phá vỡ bất kỳ tính năng kiểm soát sử dụng nào của Dịch vụ; (v) thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Dịch vụ; hoặc (vi) làm gián đoạn những người dùng Dịch vụ khác hoặc sử dụng Dịch vụ để lừa đảo hoặc gửi thư rác; hoặc (vii) thiết kế đối chiếu hoặc truy cập Dịch vụ để (a) xây dựng một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, (b) xây dựng sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự được đại diện hoặc kết hợp trong Dịch vụ, hoặc (c) sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào được đại diện hoặc kết hợp trong Dịch vụ.

9. Sử dụng trái phép

Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với bất kỳ mật khẩu hoặc tài khoản nào hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào đã biết hoặc bị nghi ngờ.

10. Quyền sở hữu trí tuệ

Bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trên cơ sở toàn cầu, bao gồm nhưng không giới hạn, các phát minh có thể được cấp bằng sáng chế (cho dù có đăng ký hay không), bằng sáng chế, quyền sáng chế, bản quyền, quyền tác giả, quyền nhân thân, quyền cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, thương mại trang phục, bí mật kinh doanh và tất cả các ứng dụng và đăng ký của tất cả những điều đã nói ở trên là kết quả của hoặc liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ được Nhà cung cấp hình thành, phát triển, khám phá hoặc giảm bớt áp dụng (“Quyền sở hữu trí tuệ”), sẽ tài sản độc quyền của Nhà cung cấp. Cụ thể, Nhà cung cấp sẽ độc quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích (bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả Quyền sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới) trong và đối với Dịch vụ và bất kỳ và tất cả các phát minh, tác phẩm có quyền tác giả, bố cục, bí quyết, ý tưởng hoặc thông tin được Nhà cung cấp phát hiện, phát triển, chế tạo, hình thành hoặc giảm bớt tính thực tiễn trong quá trình thực hiện Dịch vụ. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào trái ngược trong Mục 10, các quy định của Mục 10 này không áp dụng cho Dữ liệu Cá nhân.

11. Sử dụng thông tin của bạn

Thông tin của bạn được Nhà cung cấp sử dụng cho các mục đích sau:
  • Để cung cấp chức năng và cải thiện trang web của Nhà cung cấp và / hoặc Dịch vụ;
  • Để đáp ứng yêu cầu của bạn về sự hỗ trợ hoặc thông tin về trang web của Nhà cung cấp và / hoặc Dịch vụ;
  • Để tiến hành nghiên cứu về việc bạn sử dụng trang web của Nhà cung cấp và / hoặc Dịch vụ và chức năng của chúng;
  • Cung cấp các dịch vụ, sản phẩm, tính năng hoặc chức năng của Nhà cung cấp khác mà bạn có thể quan tâm; và
  • Để tích hợp các dịch vụ, sản phẩm hoặc tính năng từ các đối tác kinh doanh của Nhà cung cấp và các nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi tin rằng sẽ nâng cao trải nghiệm của bạn cũng như chức năng và phạm vi tiếp cận của Dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi tham gia bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai với các đối tác kinh doanh hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác yêu cầu quyền truy cập thông tin liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo và cơ hội để bạn chọn không tham gia. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ yêu cầu các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi bảo mật thông tin của bạn và không được sử dụng sai mục đích.
Ngoài ra, khi bạn đăng nhập vào trang Nhà cung cấp, chúng tôi có quyền truy cập vào một số thông tin kỹ thuật nhất định được cung cấp cho chúng tôi bằng máy tính và trình duyệt Internet của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn đang sử dụng, nhà cung cấp Internet của bạn và một số chi tiết khác được cung cấp thường xuyên. Chúng tôi có thể liên kết một phần hoặc tất cả thông tin này với tài khoản của bạn để giúp chúng tôi cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Mặc dù không có hệ thống máy tính nào hoàn toàn không bị tấn công mạng, nhưng chúng tôi sử dụng các phương pháp bảo mật kỹ thuật, quản lý và vật lý tiêu chuẩn công nghiệp để bảo vệ dữ liệu của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của Nhà cung cấp, trong đó đề cập chi tiết hơn về các loại thông tin được Nhà cung cấp thu thập và cách Nhà cung cấp duy trì tính bảo mật thông tin của bạn.

12. Bảo vệ trẻ em

Nhà cung cấp dành cho đối tượng chung, nhưng không hướng đến việc sử dụng cho trẻ em dưới mười ba tuổi, những người có thể không đăng ký mà không có sự đồng ý có thể xác minh của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nhà cung cấp không cố ý thu hút hoặc duy trì bất kỳ thông tin cá nhân nào của trẻ em dưới mười ba tuổi và chúng tôi sẽ thực hiện các bước để chấm dứt bất kỳ đăng ký trái phép nào dưới tuổi vị thành niên mà chúng tôi biết được.

13. Nội dung Người dùng

Giữa Nhà cung cấp và bạn, bạn được coi là có tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn gửi hoặc cung cấp để đưa vào Dịch vụ. Tuy nhiên, trong phạm vi mà bạn có quyền hợp pháp để làm như vậy, bạn đồng ý rằng bằng cách cung cấp Nội dung Người dùng để đưa vào Thông qua Dịch vụ, bạn đồng ý cho phép Nhà cung cấp quyền sử dụng và hiển thị Nội dung Người dùng đó, toàn bộ hoặc một phần , trên Dịch vụ.

14. Thông tin sử dụng

Thuật ngữ “Thông tin sử dụng” sẽ có nghĩa là tất cả thông tin được chúng tôi thu thập phản ánh quyền truy cập và sử dụng Trang web và cho Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin lưu lượng truy cập và, theo chính sách bảo mật của Nhà cung cấp khi đó, tất cả thông tin có được trực tiếp từ một khách truy cập cá nhân truy cập Trang web . Thông tin Sử dụng không bao gồm Nội dung Người dùng như đã định nghĩa ở trên. Bạn đồng ý rằng tất cả Thông tin sử dụng sẽ là tài sản độc quyền của chúng tôi.

15. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Nhà cung cấp và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý, nhân viên, đối tác và người cấp phép của Nhà cung cấp vô hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh về Nội dung Người dùng mà bạn gửi, đăng, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ, việc bạn sử dụng Dịch vụ, kết nối của bạn với Dịch vụ, bất kỳ nội dung nào bạn tạo, quản lý hoặc kiểm soát liên quan đến Dịch vụ, việc bạn vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

16. Sửa đổi đối với dịch vụ

Bạn thừa nhận rằng Nhà cung cấp có thể thiết lập các thông lệ và giới hạn chung liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Bạn cũng thừa nhận rằng Nhà cung cấp có quyền sửa đổi các thông lệ và giới hạn chung này theo thời gian. Nhà cung cấp có quyền bất cứ lúc nào và tại thời điểm để sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần.

17. Liên kết

Dịch vụ có thể cung cấp hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp các liên kết đến các tài nguyên hoặc trang web World Wide Web khác. Bởi vì Nhà cung cấp không có quyền kiểm soát các trang web và tài nguyên đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó, đồng thời không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ Nội dung, quảng cáo, sản phẩm nào của bên thứ ba , hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn xác nhận và đồng ý thêm rằng Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ Nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào như vậy.

18. Bảo hành có giới hạn

TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG”, “NHƯ SN CÓ” VÀ “CÓ MỌI SỰ CỐ” VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. KHÁCH HÀNG HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC DỊCH VỤ CỦA NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”. NHÀ CUNG CẤP, LIÊN KẾT CỦA NÓ VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VỀ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. NHÀ CUNG CẤP KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ THÔNG TIN, VẬT LIỆU, HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ NÀO QUA ĐẠI DIỆN HOẶC TRANG WEB CỦA NHÀ CUNG CẤP HOẶC RẰNG DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO CỦA KHÁCH HÀNG HOẶC KHÔNG CÓ LỖI AN TOÀN. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA KHÁCH HÀNG. NHÀ CUNG CẤP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI HOẶC NHIỆM VỤ CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁC, ĐỐI VỚI THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG, DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA, THIẾT BỊ Hỏng hóc HOẶC SỬA ĐỔI HOẶC NGUYÊN NHÂN GÂY RA SỰ KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA NHÀ CUNG CẤP.

19. Giới hạn trách nhiệm

ĐỐI VỚI MỨC ĐỘ TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TRONG KHÔNG BAO GIỜ BAO GIỜ GẶP GỠ NHÀ CUNG CẤP HOẶC NGƯỜI LIÊN HỆ CỦA NÓ, HOẶC NHÂN VIÊN, CÁN BỘ, CỔ ĐÔNG, ĐẠI LÝ, CÔNG TY CỔ PHẦN , NGƯỜI CẤP PHÉP HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN, CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ẤN ĐỘ, HẬU QUẢ, SỰ CỐ GÌ, ĐẶC BIỆT, TRÁCH NHIỆM HOẶC MIỄN TRỪ HOẶC MẤT BẤT KỲ LỢI NHUẬN HOẶC DOANH THU NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN DO MẤT BÁN HÀNG, DỮ LIỆU, LỢI NHUẬN, DOANH THU , MẤT THÔNG TIN HOẶC TRUY CẬP KHÔNG HỢP LỆ THÔNG TIN VÀ TƯƠNG TỰ, NGAY CẢ NẾU BÊN NÀO HOẶC BÊN LIÊN QUAN ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÓ. TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ BÊN NÀO HOẶC CÁC BÊN NÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BÊN KHÁC VỀ SỐ TIỀN TRỪ TỔNG SỐ TIỀN HÀNG THÁNG THỰC SỰ ĐƯỢC NHÀ CUNG CẤP NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG CHO CÁC DỊCH VỤ TRONG BA (3) THÁNG TRƯỚC SỰ KIỆN CÓ THỂ TĂNG SANG TRỌNG .

20. Thời hạn và chấm dứt

Trừ khi các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản, việc thực hiện Dịch vụ sẽ bắt đầu vào ngày đăng ký hoặc như được nêu trong xác nhận đơn đặt hàng của Khách hàng từ Nhà cung cấp và sẽ tiếp tục cho đến khi đăng ký chấm dứt (“Thời hạn”). Thời hạn đăng ký có thể là hàng tháng hoặc hàng năm, tùy thuộc vào lựa chọn ban đầu của Khách hàng. Khách hàng có thể chấm dứt đăng ký, mà không cần cung cấp thông báo, vào bất kỳ thời điểm nào. Đăng ký sẽ vẫn hoạt động cho đến khi kết thúc thời gian đăng ký mà khách hàng đã trả trước. Khách hàng có thể chấm dứt đăng ký trong ứng dụng web của Nhà cung cấp hoặc bằng cách gửi email tới support@logdio.com. Đối với bất kỳ Dịch vụ nào do Nhà cung cấp cung cấp cho Khách hàng mà không có Phí dịch vụ (chẳng hạn như thời gian dùng thử miễn phí hoặc tương tự), Nhà cung cấp sẽ có quyền chấm dứt Dịch vụ đó ngay lập tức mà không cần lý do theo quyết định của mình. Khách hàng Doanh nghiệp tham gia Thỏa thuận dịch vụ SAAS với Nhà cung cấp nên tham khảo thỏa thuận đó để biết các điều khoản về Thời hạn và Chấm dứt áp dụng cho Khách hàng đó. Một trong hai Bên có thể chấm dứt Dịch vụ có hiệu lực ngay lập tức bằng cách gửi thông báo bằng văn bản về hiệu lực đó, nếu: (i) Bên kia nộp đơn yêu cầu phá sản hoặc bị xét xử là phá sản; (ii) đơn yêu cầu phá sản được nộp chống lại Bên kia và đơn yêu cầu đó không được xóa bỏ hoặc giải quyết trong vòng ba mươi ngày theo lịch; (iii) Bên kia chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ của mình hoặc sắp xếp cho các chủ nợ của mình theo luật phá sản; (iv) Bên kia ngừng kinh doanh của mình; (v) người nhận được chỉ định đối với tất cả hoặc về cơ bản tất cả tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của Bên kia; (vi) Bên kia bị giải thể hoặc thanh lý; hoặc (vii) bất kỳ khoản thanh toán nào đến hạn bởi Bên kia đều bị chậm trong khoảng thời gian vượt quá 21 ngày.

21. Hiệu lực chấm dứt

Ngoài các yêu cầu của pháp luật, khi chấm dứt Dịch vụ theo Thỏa thuận này, Nhà cung cấp sẽ không có nghĩa vụ cung cấp thêm Dịch vụ bị chấm dứt hoặc bất kỳ Dịch vụ nào khác và Khách hàng sẽ không có nghĩa vụ thanh toán thêm bất kỳ Phí dịch vụ nào liên quan đến Dịch vụ bị chấm dứt đó; với điều kiện là, bất chấp việc chấm dứt đó, (i) Khách hàng sẽ vẫn chịu trách nhiệm với Nhà cung cấp về mọi khoản nợ và phải trả liên quan đến Dịch vụ được cung cấp trước ngày chấm dứt có hiệu lực và (ii) các phần của Thỏa thuận này đã được nêu cụ thể là vẫn tồn tại sau khi Dịch vụ chấm dứt hoặc các phần về bản chất vẫn tồn tại sau khi Dịch vụ chấm dứt, sẽ vẫn tồn tại sau bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy. Bất kỳ việc chấm dứt nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này đối với bất kỳ Dịch vụ nào hoặc khi chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không miễn trừ cho một Bên bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc vi phạm hợp đồng này.

22. Linh tinh

(a) Trường hợp bất khả kháng

Theo mục đích của Mục 22 (a) này, “Sự kiện bất khả kháng” có nghĩa là sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của một Bên mà về bản chất, Bên đó không thể lường trước được, hoặc nếu có thể thấy trước, thì không thể tránh khỏi và bao gồm, nhưng không giới hạn, các hành động của Chúa, bão, lũ lụt, bạo loạn, hỏa hoạn, lỗi hiệu suất của nhà cung cấp dịch vụ đám mây và / hoặc mất điện, cúp điện, phá hoại, náo loạn dân sự hoặc bất ổn dân sự, sự can thiệp của chính quyền dân sự hoặc quân sự, và các hành vi chiến tranh (được tuyên bố hoặc không được khai báo). Việc tiếp tục thực hiện một Dịch vụ có thể bị đình chỉ ngay lập tức trong phạm vi do Trường hợp bất khả kháng gây ra. Bên tuyên bố tạm ngừng Dịch vụ do Trường hợp bất khả kháng sẽ thông báo ngay cho bên kia về việc xảy ra sự kiện dẫn đến việc tạm ngừng và về bản chất cũng như thời gian dự kiến của nó. Các Bên sẽ hợp tác với nhau để tìm ra các phương tiện và phương pháp thay thế cho việc cung cấp Dịch vụ bị tạm ngừng. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nêu ở trên, không Bên nào phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản này, miễn là và trong phạm vi mà việc thực hiện nghĩa vụ đó bị ngăn cản, thất vọng, cản trở hoặc trì hoãn do hậu quả của các trường hợp Bất khả kháng.

(b) Toàn bộ Thỏa thuận

Thỏa thuận này (bao gồm Xác nhận đơn đặt hàng dịch vụ của nhà cung cấp, Xác nhận đăng ký và Thỏa thuận dịch vụ SAAS, tùy theo điều kiện nào có thể áp dụng) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên liên quan đến chủ đề của hợp đồng này và sẽ thay thế tất cả các thỏa thuận, hiểu và thương lượng trước đó, cả hai đều được lập thành văn bản và bằng miệng, giữa các Bên liên quan đến chủ đề của hợp đồng này.

(c) Chuyển giao quyền

Không Bên nào được chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này, nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên kia. Bất chấp những điều đã đề cập ở trên, Nhà cung cấp có quyền chuyển giao các quyền và nghĩa vụ đó cho bất kỳ công ty liên kết nào hoặc cho bên thứ ba như một phần của giao dịch mua bán hoặc giao dịch khác liên quan đến doanh nghiệp có liên quan đến các quyền và nghĩa vụ đó.

(d) Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào khác của Thỏa thuận này hoặc các lịch trình theo đây sẽ được tòa án, cơ quan hành chính hoặc trọng tài xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì sự vô hiệu hoặc không thể thực thi đó sẽ không làm cho toàn bộ Thỏa thuận vô hiệu. Thay vào đó, Thỏa thuận này sẽ được hiểu là không chứa điều khoản cụ thể không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và tất cả các điều khoản khác của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ miễn là bản chất kinh tế hoặc pháp lý của các giao dịch được dự tính ở đây không bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào có hại về mặt vật chất đối với một trong hai Bên. Khi xác định rằng bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào khác là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, các Bên sẽ thương lượng một cách thiện chí để sửa đổi Thỏa thuận này sao cho thực hiện ý định ban đầu của các Bên càng chặt chẽ càng tốt theo cách có thể chấp nhận được với mục đích các giao dịch dự tính dưới đây được thực hiện ở mức tối đa được phép theo luật hiện hành.

(e) Sửa đổi và Sửa đổi

Nhà cung cấp có quyền sửa đổi các Điều khoản theo thời gian, bằng cách thông báo cho Khách hàng về điều này qua email hoặc trong Dịch vụ. Trong trường hợp Khách hàng không chấp thuận việc sửa đổi các Điều khoản, Khách hàng có quyền chấm dứt Dịch vụ và Thỏa thuận này trước ngày sửa đổi có hiệu lực.

(f) Không Từ bỏ; Biện pháp khắc phục Tích lũy

Không có sự thất bại hoặc chậm trễ nào đối với một trong hai Bên theo đây trong việc thực hiện bất kỳ quyền nào dưới đây sẽ làm ảnh hưởng đến quyền đó hoặc được hiểu là sự từ bỏ hoặc chấp thuận đối với bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ tuyên bố, bảo hành hoặc thỏa thuận nào ở đây, cũng như bất kỳ vi phạm nào. hoặc việc thực hiện một phần bất kỳ quyền nào như vậy sẽ ngăn cản việc thực hiện khác hoặc tiếp tục thực hiện quyền đó hoặc bất kỳ quyền nào khác. Tất cả các quyền và biện pháp khắc phục hiện có theo Thỏa thuận này là tích lũy và không loại trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào có sẵn.

(g) Phiên dịch

Các tiêu đề trong Thỏa thuận này chỉ dành cho mục đích tham khảo và sẽ không ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào đến ý nghĩa hoặc cách giải thích của các Điều khoản này. Khi một tham chiếu được thực hiện trong điều này đến một Điều hoặc một Mục, thì tham chiếu đó sẽ là một Điều hoặc Mục của Thỏa thuận này trừ khi được chỉ định khác.

(h) Hiệu lực của các điều khoản

Việc chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì sẽ không giải phóng cho bất kỳ bên nào khỏi bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào được quy định trong Thỏa thuận này (a) Các Bên đã đồng ý rõ ràng sẽ vẫn tồn tại sau bất kỳ sự chấm dứt hoặc hết hạn nào như vậy, hoặc (b) vẫn được thực hiện, hoặc về bản chất của chúng sẽ được dự định áp dụng sau bất kỳ sự chấm dứt hoặc hết hạn nào như vậy.

(i) Nhà thầu độc lập

Mối quan hệ của Nhà cung cấp và Khách hàng là mối quan hệ của các nhà thầu độc lập và không có nội dung nào trong Thỏa thuận này được hiểu là cho phép một Bên tạo hoặc đảm nhận bất kỳ nghĩa vụ nào thay cho Bên kia cho bất kỳ mục đích nào.

(j) Luật Điều chỉnh và Giải quyết Tranh chấp

Thỏa thuận này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận hoặc chủ đề hoặc sự hình thành của Thỏa thuận này (bao gồm các tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) sẽ chịu sự điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Cộng hòa Lithuania, bất kể các nguyên tắc xung đột pháp luật. Bạn đồng ý không hủy ngang rằng các tòa án của Lithuania sẽ có quyền tài phán riêng để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc chủ đề hoặc sự hình thành của Thỏa thuận này (bao gồm cả các tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng).

(k) Không lôi kéo

Khách hàng đồng ý rằng, trong Thời hạn và trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng sau đó, Khách hàng sẽ không gạ gẫm, thu hút, giữ chân hoặc tuyển dụng, dù trực tiếp hay gián tiếp, vì bất kỳ mục đích nào, bất kỳ nhân viên, nhà thầu, chủ sở hữu hoặc đại lý hiện tại nào của Nhà cung cấp .

(l) Thông báo Điện tử

BẠN ĐỒNG Ý VỚI GIẤY PHÉP ĐIỆN TỬ NÀY. BẠN CHO PHÉP CHO CHÚNG TÔI CUNG CẤP CHO BẠN BẤT KỲ THÔNG TIN VÀ THÔNG BÁO NÀO LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ (“THÔNG BÁO”) Ở dạng ĐIỆN TỬ. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CUNG CẤP THÔNG BÁO CHO BẠN (1) QUA E-MAIL NẾU BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI ĐỊA CHỈ EMAIL HỢP LỆ HOẶC (2) BẰNG CÁCH ĐĂNG THÔNG BÁO TRÊN TRANG WEB DO CHÚNG TÔI THIẾT KẾ CHO MỤC ĐÍCH NÀY. Việc gửi bất kỳ Thông báo nào đều có hiệu lực khi được Nhà cung cấp gửi hoặc đăng bất kể bạn đã đọc Thông báo hay thực sự nhận được thông báo. Bạn có thể rút lại sự đồng ý nhận Thông báo dưới dạng điện tử bằng cách ngừng sử dụng Dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại info@logdio.com .