Podmínky služeb

Tato smlouva o předplatném služby Software (SaaS) (dále jen „smlouva“) stanoví povinnosti a podmínky mezi vámi („zákazníkem“) a společností Logtime Ltd, litevskou společností s ručením omezeným („poskytovatel“), týkající se používání naší trasy Zde definovaná služba plánování softwaru (dále jen „služba“). Přečtěte si prosím tuto smlouvu pečlivě. Používání Služeb Zákazníkem je výslovně podmíněno tím, že Zákazník přijal tuto Smlouvu. Poskytovatel a zákazník jsou zde někdy dále uváděni odděleně jako „strana“ a společně jako „strany“ a software pro plánování tras logdio.com označovaný jako („portál“). PODPISEM TÉTO SMLOUVY A/NEBO POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB KLIENT SOUHLASÍ S PODMÍNKAMI A PODMÍNKAMI TÉTO DOHODY. Tato smlouva platí ode dne, kdy k naší Službě přistupujete a používáte ji. Službu zpřístupňujeme prostřednictvím našeho portálu, jak je uvedeno v této smlouvě. Naši službu vám poskytujeme v souladu s nejnovější verzí této smlouvy. Tuto smlouvu můžeme kdykoli bez předchozího upozornění aktualizovat zveřejněním nové verze na adrese https://logdio.com/terms-of-services/ . Očekává se, že jste si tuto smlouvu přečetli s náležitou péčí. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, musíte přestat používat Službu; vaše další používání služby bude znamenat váš souhlas s touto smlouvou.

1. Popis služby

Služba je navržena tak, aby vám poskytla schopnost řídit vaši přepravní nebo servisní činnost. Služba je založena na našem softwaru pro plánování tras (dále jen „software pro plánování tras“), který je hostitelem nás nebo naším jménem a který je vám přístupný na dálku prostřednictvím našeho portálu. V rámci Služby Poskytovatel poskytne a provozuje funkce serverů, systémového softwaru a aplikačního softwaru, které máte k dispozici v souvislosti se Službou, jak je uvedeno v této Smlouvě.

2. Udělení licence a používání služby

Služba bude zákazníkovi k dispozici prostřednictvím předplatného služby a po zaplacení příslušného poplatku platného v době předplatného. Poplatek za předplatné („poplatek za službu“) se zobrazí před předplatným služby. V souladu s podmínkami této smlouvy vám Poskytovatel uděluje omezené, nepřenosné, nevýhradní, nesublicencovatelné, odvolatelné právo a licenci k přístupu a používání naší Služby k podpoře vašich obchodních operací po dobu platnosti této Smlouvy pokud nebudou ukončeny dříve; ovšem za předpokladu, že nesmíte používat Službu za účelem dalšího prodeje nebo zpracovávat údaje třetích stran v prostředí kanceláře komerčních služeb, a Poskytovatel si ponechává veškerá práva, nároky a podíly na všech softwarových aplikacích a jakýchkoli materiálech, které vám byly dodány námi. Poskytovatel má právo zrušit nebo pozastavit účet Zákazníka, pokud se důvodně domníváme, že Zákazník porušil tuto Smlouvu, platné zákony nebo předpisy nebo jinak jednal způsobem, který poškozuje Poskytovatele, jeho zástupce nebo Službu. Zákazník se může zaregistrovat k bezplatné zkušební verzi služby. V rámci bezplatné zkušební verze si zákazník může vytvořit účet a vyzkoušet dostupné funkce softwaru pro plánování tras. Zákazník si může službu kdykoli zakoupit oznámením poskytovateli a zaplacením poplatku za službu.

3. Vaše registrační povinnosti

Prohlašujete, že jste plnoletí pro vytvoření závazné smlouvy a že nejste osobou, které je zakázáno přijímat služby. Souhlasíte také s: (a) poskytovat pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě podle pokynů v registračním formuláři Služby poskytovatele (dále jen „registrační údaje“) a (b) udržovat a neprodleně aktualizovat registrační údaje, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, nebo má Poskytovatel důvodné podezření, že jsou tyto informace nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, má Poskytovatel právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout veškeré současné nebo budoucí používání Služby (nebo jakékoli její části). Máte odpovědnost za ochranu svých vlastních přihlašovacích údajů a jste zodpovědní za veškerou aktivitu, ke které dochází ve vašem účtu.

4. Platba

Poplatek za služby závisí na počtu objednávek (například přepravních objednávek zadaných ručně nebo importovaných prostřednictvím souboru CSV nebo pomocí API), pro které služby používáte. Ceník je aktualizován na: https://logdio.com/pricing. Platby jsou splatné předem. Ceník a způsoby účtování se mohou v průběhu času lišit. Zákazníci mohou svůj účet kdykoli zrušit. Když se zákazníci odhlásí, nebudou jim účtovány poplatky po datu zrušení, ale nesou odpovědnost za všechny poplatky vzniklé do data zrušení. Pokud službu zrušíte, Poskytovatel není povinen vrátit již zaplacené poplatky za Služby. Zrušení vstoupí v platnost na konci posledního období služby, za které jsou poplatky již zaplaceny.

5. Osobní údaje

Veškeré osobní údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („osobní údaje“), které poskytovatel obdrží od zákazníka (mimo jiné včetně údajů, které zákazník do služby předloží), budou použity k poskytování služeb a k identifikaci, správě účtu, analýze a podvodům /účely prevence ztráty, ale pouze ve vztahu ke Službě, kterou zákazníkovi poskytujeme. Poskytovatel i zákazník budou dodržovat všechny příslušné zákony týkající se soukromí a zpracování osobních údajů („zákony o ochraně údajů“). Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele jsou začleněny jako závazná součást této smlouvy. Všechny organizace se sídlem v EU nebo jinak zpracovávající osobní údaje jednotlivců v EU musí dodržovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Poskytovatel jako společnost se zákazníky v EU rozšiřuje tyto standardy tak, aby se vztahovaly na všechny zákazníky, včetně těch, kteří se nacházejí mimo oblast EU/EHP. Pokud jde o zpracování osobních údajů, použijí se tedy následující ustanovení; Zákazník jako správce údajů: Zákazník je považován za správce údajů v souvislosti s jakýmikoli osobními údaji shromážděnými zákazníkem („osobní údaje zákazníka“). Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že: (i) Poskytovatel může mít přístup k Osobním údajům Zákazníka a bude: (a) zpracovávat osobní údaje zákazníka pouze za účelem poskytování služby a případných dalších služeb zákazníkovi a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro poskytování služby; (b) zpracovávat jej pouze v souladu s podmínkami a zákonnými pokyny zákazníka; a (c) přijmout vhodná technická a organizační opatření, aby se zabránilo neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození osobních údajů zákazníka; (d) zajistit, aby se personál Poskytovatele oprávněný zpracovávat Osobní údaje Zákazníka zavázal k zachování důvěrnosti; e) přiměřeně a pokud je to možné, s přihlédnutím k povaze a rozsahu zpracování, pomáhat zákazníkovi při plnění jeho povinnosti reagovat na žádosti týkající se zákonných práv subjektů údajů; f) přiměřeně a je -li to možné, s přihlédnutím k povaze a rozsahu zpracování, pomáhá zákazníkovi zajistit dodržování povinností zákazníka provádět hodnocení bezpečnosti a ochrany údajů, oznámení o bezpečnostních incidentech a/nebo předchozí konzultace s příslušným dozorovým úřadem; (g) v přiměřené době po ukončení předplatného zákazníka smaže všechny osobní údaje zákazníka ze svých systémů; ii) Pro zákazníky se sídlem v EU nebo Evropském hospodářském prostoru budou osobní údaje zákazníka zpracovávány v rámci oblasti EU/EHP i mimo Evropský hospodářský prostor. V případech, kdy jsou osobní údaje zákazníka zpracovávány mimo EU/EHP, Proviider zajistí bezpečné mezinárodní přenosy buď použitím standardních vzorových doložek nebo jiných vhodných záruk; a (iii) Zákazník je správcem údajů a ponechává si plnou odpovědnost za osobní údaje zákazníka zpracovávané jeho jménem Poskytovatelem jako zpracovatelem údajů. Zákazník zajistí, aby byl Zákazník oprávněn předat příslušné Osobní údaje Zákazníka Poskytovateli, aby Poskytovatel mohl jménem Zákazníka zákonně používat, zpracovávat a přenášet Osobní údaje Zákazníka v souladu s touto Smlouvou. Zákazník zajistí, aby byly příslušné třetí strany informovány o takovém použití, zpracování a převodu, jak to vyžadují zákony o ochraně osobních údajů, a vyjádřily s tím souhlas. Zákazník tímto opravňuje Poskytovatele k použití subdodavatelů a dalších zpracovatelů při zpracování osobních údajů Zákazníka prováděného podle této Smlouvy. Více informací o roli Zákazníka jako správce údajů naleznete v sekci Zásady ochrany osobních údajů Zákazník jako správce údajů. Poskytovatel jako správce údajů: Kromě zpracování údajů jménem Zákazníka jako zpracovatele údajů Zpracovatel také zpracovává určité osobní údaje pro své vlastní účely jako správce údajů. Více informací o tomto zpracování najdete v sekci Zásady ochrany osobních údajů Poskytovatel jako správce údajů. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele jsou k dispozici na https://logdio.com/privacy-policy/ .

6. Podpora a dostupnost služby

Služba bude zahrnovat nápravnou údržbu softwaru RoutePlanning, na kterém je naše služba založena, včetně všech aktualizací, oprav chyb a upgradů softwaru pro plánování tras, které jsme implementovali během doby platnosti smlouvy. V souladu s podmínkami této Smlouvy Poskytovatel vynaloží obchodně přiměřené úsilí k poskytování Služby dvacet čtyři hodin denně, sedm (7) dní v týdnu po dobu platnosti této Smlouvy. Souhlasíte s tím, že čas od času může být služba z různých důvodů nedostupná nebo nemožná, včetně pravidelných postupů údržby nebo upgradů, chybných funkcí služby a příčin mimo naši kontrolu nebo které nejsou rozumně předvídatelné námi, včetně přerušení nebo selhání telekomunikací nebo digitální přenosové linky, nepřátelské síťové útoky nebo přetížení sítě nebo jiná selhání (souhrnně „prostoje“). Poskytovatel vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby minimalizoval jakékoli narušení, nedostupnost a/nebo nefunkčnost Služby v souvislosti s Odstávkami, ať už naplánovanými nebo ne. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo náklady, které vám vzniknou, mimo jiné včetně ušlých zisků, pokud nějaké vzniknou v souvislosti s Odstávkami.

7. Chování

Souhlasíte, že budete dodržovat naše přijatelné zásady používání v souvislosti s používáním Služby. Berete na vědomí, že veškeré informace, data, text, software, grafika nebo jiné materiály („uživatelský obsah“), ať už veřejně zveřejněné nebo soukromě přenášené, nesou výhradní odpovědnost osoby, od níž takový uživatelský obsah pochází. To znamená, že za veškerý uživatelský obsah, který nahrajete, zveřejníte, pošlete e-mailem, přenesete nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím služby, nesete plnou odpovědnost vy, a nikoli poskytovatel. Poskytovatel nekontroluje Uživatelský obsah zveřejněný prostřednictvím Služby a jako takový nezaručuje přesnost, integritu ani kvalitu takového Uživatelského obsahu. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost a v žádném případě nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli Uživatelský obsah nebo škody či škody z něj vyplývající, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, ani za ztrátu či poškození jakéhokoli druh vzniklý v důsledku použití jakéhokoli uživatelského obsahu zveřejněného, zaslaného e-mailem, přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby. Souhlasíte, že nebudete Službu používat k: (a) nahrávat, posílat, posílat e-maily, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli uživatelský obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, obtěžující, křivolaký, hanlivý, vulgární, obscénní, urážlivý, narušující soukromí jiného, nenávistný nebo rasově, etnicky nebo jinak závadné nebo poškozovat nezletilé; (b) vydávat se za jakoukoli osobu nebo entitu nebo nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat vaši identitu nebo vztah s osobou nebo entitou; (c) zfalšovat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikátory za účelem zamaskování původu jakéhokoli Obsahu uživatele přenášeného prostřednictvím Služby; (d) nahrávat, zveřejňovat, posílat e-maily, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli uživatelský obsah, na jehož zpřístupnění nemáte právo podle žádného zákona nebo v rámci smluvních či jiných vztahů; (e) nahrávat, posílat, posílat e-maily, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli uživatelský obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva jakékoli strany; (f) nahrávat, posílat, posílat e-maily, přenášet nebo jinak zpřístupňovat nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamu, propagační materiály, „nevyžádanou poštu“, „spam“ nebo jakoukoli jinou formu nabízení; (g) nahrávat, posílat, posílat e-maily, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikační zařízení; h) narušit normální tok dialogu nebo jinak jednat způsobem, který negativně ovlivňuje schopnost ostatních uživatelů zapojit se do diskusí nebo výměn; (i) zasahovat nebo narušovat Službu nebo servery nebo sítě připojené ke Službě, nebo nerespektovat jakékoli požadavky, postupy, zásady nebo předpisy sítí připojených ke Službě; j) úmyslně nebo neúmyslně porušovat jakékoli platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo; k) „pronásledovat“ nebo jinak obtěžovat jiné; a/nebo (l) shromažďovat nebo uchovávat osobní údaje o jiných uživatelích v souvislosti se zakázaným chováním a činnostmi uvedenými v odstavcích výše. Berete na vědomí, že Poskytovatel má právo, nikoli však povinnost, předběžně prověřit nebo sledovat Uživatelský obsah a že Poskytovatel a jím pověřené osoby mohou podle svého výhradního uvážení odmítnout, přesunout nebo odstranit, odstranit nebo zlikvidovat jakýkoli Uživatelský obsah, který je dostupné prostřednictvím Služby a které podle názoru Poskytovatele porušují podmínky této Smlouvy. Souhlasíte, že musíte vyhodnotit a nést veškerá rizika spojená s používáním jakéhokoli uživatelského obsahu, včetně jakéhokoli spoléhání se na přesnost, úplnost nebo užitečnost takového uživatelského obsahu. Berete na vědomí, souhlasíte a souhlasíte s tím, že Poskytovatel může přistupovat, uchovávat a zveřejňovat informace o vašem účtu a uživatelském obsahu, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře víra, že takové zachování přístupu nebo zveřejnění je přiměřeně nutné pro: (1) dodržovat právní proces; (2) vymáhat podmínky této Dohody; (3) reagovat na tvrzení, že jakýkoli Uživatelský obsah porušuje práva třetích stran; (4) reagovat na vaše žádosti o předplatitelskou službu; (5) chránit práva, majetek, zájmy nebo osobní bezpečnost Poskytovatele, jeho uživatelů a veřejnosti; a/nebo (6) předcházet trestné činnosti nebo nahlásit zločin, který již byl spáchán.

8. Omezení používání

Nesmíš (i) licencovat, sublicencovat, prodávat, dále prodávat, převádět, přidělovat, distribuovat nebo jinak komerčně využívat nebo jakýmkoli způsobem zpřístupňovat Službu jakékoli třetí straně, s výjimkou případů povolených touto smlouvou; (ii) upravovat nebo vytvářet odvozená díla založená na Službě; (iii) vytvářet internetové „odkazy“ na Službu nebo „rámovat“ nebo „zrcadlit“ jakoukoli část Služby na jakémkoli jiném serveru nebo bezdrátovém nebo internetovém zařízení; (iv) obejít nebo se pokusit obejít jakékoli funkce kontroly používání Služby; (v) zkoumat, skenovat nebo testovat zranitelnost Služby; nebo (vi) rušit ostatní uživatele Služby nebo používat Službu pro phishing nebo spam; nebo (vii) zpětný inženýr nebo přístup ke Službě za účelem a) vybudovat konkurenceschopný produkt nebo službu, (b) vytvořit produkt nebo službu pomocí podobných nápadů, funkcí, funkcí nebo grafiky představovaných nebo začleněných do Služby, nebo (c) kopírovat jakékoli nápady, funkce, funkce nebo grafiku představovanou nebo začleněnou do Služby.

9. Neoprávněné použití

Okamžitě nás upozorníte na jakékoli neoprávněné použití jakéhokoli hesla nebo účtu nebo jakékoli jiné známé nebo domnělé porušení zabezpečení.

10. Práva duševního vlastnictví

Jakákoli práva duševního vlastnictví na celém světě, včetně, bez omezení, patentovatelných vynálezů (ať už přihlášených či nikoli), patentů, patentových práv, autorských práv, autorského díla, morálních práv, databázových práv, ochranných známek, servisních značek, obchodních názvů, obchodních oblékání, obchodní tajemství a všechny aplikace a registrace všech výše uvedených skutečností vyplývajících nebo souvisejících s výkonem služby, které jsou koncipovány, vyvíjeny, objevovány nebo omezovány v praxi poskytovatelem („práva duševního vlastnictví“), budou výhradním majetkem Poskytovatele. Poskytovatel konkrétně bude výhradně vlastnit všechna práva, nároky a podíly (včetně, ale bez omezení, všechna práva duševního vlastnictví na celém světě) ke Službě a ke Službě a veškeré vynálezy, autorská díla, rozvržení, know-how, nápady nebo informace objeveny, vyvinuty, vyrobeny, navrženy nebo zredukovány na praxi Poskytovatelem v průběhu výkonu Služby. Bez ohledu na jakékoli ustanovení v opačném ustanovení v oddíle 10 se ustanovení tohoto oddílu 10 nevztahují na osobní údaje.

11. Použití vašich informací

Vaše informace používá Poskytovatel k následujícím účelům:
  • Dodávat funkce a zlepšovat web Poskytovatele a/nebo Službu;
  • Abychom splnili vaše žádosti o pomoc nebo informace o webu poskytovatele a/nebo službě;
  • Provádět průzkumy ohledně vašeho používání stránek Poskytovatele a/nebo Služby a jejich funkcí;
  • Nabízet další služby, produkty, funkce nebo funkce Poskytovatele, které by vás mohly zajímat; a
  • Chcete -li integrovat služby, produkty nebo funkce od obchodních partnerů a poskytovatelů služeb poskytovatele, které, jak věříme, zlepší vaše zkušenosti a funkčnost a dosah naší služby. Pokud uzavřeme jakákoli budoucí ujednání s obchodními partnery nebo jinými poskytovateli služeb, která vyžadují přístup k vašim kontaktním informacím, poskytneme vám oznámení a příležitost pro odhlášení. V každém případě budeme vyžadovat, aby naši obchodní partneři a poskytovatelé služeb zachovávali důvěrnost vašich údajů a aby je nezneužívali.
Když se navíc přihlásíte na stránky Poskytovatele, máme přístup k určitým technickým informacím, které nám zpřístupňuje váš počítač a internetový prohlížeč, jako je typ prohlížeče, který používáte, váš poskytovatel internetu a některé další podrobnosti, které jsou běžně poskytovány. Můžeme část nebo všechny tyto informace spojit s vaším účtem, abychom nám pomohli personalizovat vaše prostředí. Přestože žádný počítačový systém není zcela odolný vůči kybernetickým útokům, používáme k zabezpečení vašich dat standardní technické, manažerské a fyzické metody zabezpečení. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele, které podrobněji řeší typy informací shromážděných poskytovatelem a způsob, jakým poskytovatel zachovává důvěrnost vašich informací.

12. Ochrana dětí

Poskytovatel je určen široké veřejnosti, ale není určen pro použití dětmi mladšími třinácti let, které se nemohou zaregistrovat bez ověřitelného souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Poskytovatel vědomě nevyžaduje ani neuchovává žádné osobní údaje dětí mladších třinácti let a my podnikneme kroky k ukončení jakékoli neoprávněné registrace nezletilých, o které jsme se dozvěděli.

13. Uživatelský obsah

Mezi poskytovatelem a vámi se má za to, že vlastníte veškerá práva, nároky a podíly na jakémkoli uživatelském obsahu, který odešlete nebo zpřístupníte k zahrnutí prostřednictvím služby. Pokud k tomu máte zákonné právo, souhlasíte však s tím, že zpřístupněním uživatelského obsahu pro zahrnutí prostřednictvím služby souhlasíte s poskytnutím práva poskytovateli používat a zobrazovat takový uživatelský obsah, zcela nebo částečně , ve službě.

14. Informace o použití

Pojmem „Informace o použití“ se rozumí veškeré námi shromážděné informace odrážející přístup a používání Stránek a pro naši Službu, včetně informací o provozu a v souladu s tehdy platnými zásadami ochrany osobních údajů Poskytovatele, všemi informacemi přímo získanými od jednotlivého návštěvníka, který přistupuje na Stránky . Informace o použití nezahrnují obsah uživatele, jak je definován výše. Souhlasíte, že všechny informace o použití budou naším výhradním vlastnictvím.

15. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že poskytovatele a jeho dceřiné společnosti, přidružené společnosti, úředníky, zástupce, zaměstnance, partnery a poskytovatele licencí odškodníte a udržíte je neškodné vůči jakémukoli nároku nebo poptávce, mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které jakékoli třetí strany vznikly v důsledku nebo vyplývají uživatelského obsahu, který odešlete, zveřejníte, přenesete nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím služby, vaše používání služby, vaše připojení ke službě, jakýkoli obsah, který vytvoříte, spravujete nebo ovládáte v souvislosti se službou, vaše porušení podmínek tato smlouva nebo vaše používání Služby v rozporu s jakýmikoli právy třetích stran.

16. Úpravy služby

Berete na vědomí, že Poskytovatel může stanovit obecné postupy a omezení týkající se používání Služby. Dále berete na vědomí, že si Poskytovatel vyhrazuje právo čas od času tyto obecné postupy a omezení upravit. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli a čas od času upravit nebo dočasně nebo trvale ukončit Službu (nebo jakoukoli její část) s oznámením nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že Poskytovatel nenese odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli úpravy, pozastavení nebo ukončení služby, zcela nebo zčásti.

17. Odkazy

Služba může poskytovat odkazy nebo jiné strany poskytovat odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje na celém světě. Protože Poskytovatel nemá žádnou kontrolu nad takovými stránkami a zdroji, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel nenese odpovědnost za dostupnost takových externích webů nebo zdrojů a neschvaluje a neodpovídá ani neručí za obsah, reklamu, produkty třetích stran , nebo jiné materiály na takových stránkách nebo zdrojích nebo dostupné z těchto stránek nebo zdrojů. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel nenese odpovědnost přímo ani nepřímo za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby třetích stran na nebo prostřednictvím jakéhokoli takového webu nebo zdroje.

18. Omezená záruka

VŠECHNY SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“, „JAK JSOU K DISPOZICI“ a „SE VŠECHNY VADY“ A BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. ZÁKAZNÍK ROZUMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SLUŽBY POSKYTOVATELE JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ a „JAK JSOU K DISPOZICI“. POSKYTOVATEL, JEJÍ AFFILIÁTY A JEJÍ DODAVATELI VÝSLOVNĚ ZRUČÍ VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ NEBO IMPLIKOVANÉHO VČETNĚ, ALE NE OMEZENÝCH NA JAKÉKOLI ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO. POSKYTOVATEL NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU NEBO PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE JAKÝCHKOLI INFORMACÍ, MATERIÁLŮ, ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB ZÍSKANÝCH PŘES ZÁKAZNÍKA NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK POSKYTOVATELE NEBO ŽE SLUŽBY SPLŇUJÍ JAKOUKOLI POŽADAVKOVOU POŽADAVKU, NEBO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB JE NA VÝHRADNÍ RIZIKO ZÁKAZNÍKA. POSKYTOVATEL NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA AKTY NEBO OMEZENÍ DALŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB, ZA INFORMACE NEBO OBSAH KOMUNIKACÍ, SLUŽEB TŘETÍCH STRAN, PORUCHY ZAŘÍZENÍ NEBO ÚPRAVY NEBO PŘÍČINY MIMO ROZUMNOU KONTROLU POSKYTOVATELE.

19. Omezení odpovědnosti

K MAXIMÁLNÍMU ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM , LICENCORI NEBO ZÁSTUPCI, ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, DOBRODRUŽNÉ NEBO PŘÍKLADNÉ ŠKODY, NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ZISKU NEBO PŘÍJMŮ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉHO ZTRÁTY, DATA, , ZTRÁTA INFORMACÍ NEBO NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM A TAKOVÉMU JEDNOTLIVÉMU, I KDYŽ BYLA JAKÁKOLI JINÁ STRANA NEBO PŘÍSLUŠNÝ UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE JINÁ STRANA NEBO JEJÍ FILMY ODPOVĚDNÝ JINÉ STRANĚ ZA VÝŠI CELKOVÉ PENĚŽNÍ ČÁSTKY AKTUÁLNĚ OBDRŽENOU POSKYTOVATELEM OD ZÁKAZNÍKA ZA SLUŽBY VE TŘECH (3) MĚSÍCÍCH, KTERÉ PŘEDMĚTEM UDÁLOSTI .

20. Termín a ukončení

Pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak, výkon Služby začíná datem předplatného nebo jak je stanoveno v potvrzení objednávky Zákazníka od Poskytovatele, a bude pokračovat, dokud nebude předplatné ukončeno (dále jen „Podmínky“). Předplatné může být měsíční nebo roční, v závislosti na počátečním výběru zákazníka. Zákazník může předplatné kdykoli bez předchozího upozornění ukončit. Předplatné zůstane aktivní až do konce období předplatného, na které si zákazník předplatil. Zákazníci mohou předplatné ukončit ve webové aplikaci Poskytovatele nebo e -mailem na support@logdio.com. U jakékoli Služby poskytované Poskytovatelem Zákazníkovi bez Poplatku za Službu (jako je bezplatná zkušební doba nebo podobně) má Poskytovatel právo dle vlastního uvážení tuto Službu okamžitě ukončit bez udání důvodu. Podnikoví zákazníci, kteří s Poskytovatelem uzavřou smlouvu o poskytování služeb SAAS, by se na takovou smlouvu měli vztahovat na ustanovení o podmínkách a ukončení vztahujících se na tyto Zákazníky. Kterákoli ze stran může službu s okamžitou platností ukončit doručením písemného oznámení v tomto smyslu, pokud: i) druhá strana podá návrh na konkurz nebo je prohlášena za úpadce; ii) je na druhou stranu podán návrh na prohlášení úpadku a tento návrh nebude odstraněn ani vyřešen do třiceti kalendářních dnů; iii) druhá strana provede postoupení ve prospěch svých věřitelů nebo vyrovnání pro své věřitele podle konkurzního práva; (iv) druhá strana ukončí svoji činnost; v) je jmenován příjemce veškerých aktiv nebo podnikání druhé strany nebo v podstatě všech; vi) druhá strana je rozpuštěna nebo zrušena; nebo vii) jakákoli platba splatná druhou stranou je zpožděna po dobu delší než 21 dní.

21. Účinek ukončení

Po ukončení Služby v souladu s touto Smlouvou nebude Poskytovatel mít žádnou další povinnost poskytovat ukončenou nebo jakoukoli jinou Službu, než jak stanoví zákon, a Zákazník nemá žádnou povinnost platit jakékoli další Poplatky za Služby související s takto ukončenou Službou; za předpokladu, že bez ohledu na takové ukončení (i) Zákazník zůstává vůči Poskytovateli odpovědný za jakékoli částky dlužné a splatné v souvislosti se Službou poskytovanou před datem účinnosti ukončení a (ii) části této Smlouvy, které byly výslovně uvedeny jako přežití po ukončení Služeb, nebo části, které by ze své podstaty přežily ukončení Služeb, přežijí každé takové ukončení. Jakékoli ukončení závazků vyplývajících z této Smlouvy ohledně jakékoli Služby nebo po ukončení této Smlouvy nezbaví Stranu jakékoli odpovědnosti za porušení této Smlouvy.

22. Různé

(a) Vyšší moc

Pro účely tohoto článku 22 písm. A) se „událostí vyšší moci“ rozumí událost mimo kontrolu strany, kterou tato strana nemohla ze své podstaty předvídat, nebo, pokud to bylo možné předvídat, byla nevyhnutelná a zahrnuje, bez omezení, Boží akce, bouře, záplavy, nepokoje, požáry, selhání výkonu poskytovatele cloudových služeb a/nebo výpadky proudu, výpadky proudu, sabotáž, občanské nepokoje nebo občanské nepokoje, zásahy civilních nebo vojenských úřadů a akty válka (vyhlášená nebo nehlášená). Pokračující výkon Služby může být okamžitě pozastaven v rozsahu způsobeném vyšší mocí. Strana požadující pozastavení Služby z důvodu Vyšší moci druhé neprodleně upozorní druhou stranu na událost, která vedla k pozastavení, na její povahu a předpokládanou dobu trvání. Strany budou vzájemně spolupracovat při hledání alternativních prostředků a metod pro poskytování pozastavené služby. Aniž by byla omezena obecnost výše uvedeného, žádná ze stran nenese žádnou odpovědnost za nesplnění jakéhokoli závazku podle těchto Podmínek, pokud a v rozsahu, v jakém je plnění takového závazku zabráněno, frustrováno, bráněno nebo zpožděno v důsledku okolností vyšší moci.

(b) Celá dohoda

Tato smlouva (včetně potvrzení objednávky služby poskytovatele, potvrzení předplatného a smlouvy o poskytování služeb SAAS, podle toho, co platí) představuje úplnou dohodu mezi stranami s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazuje všechny předchozí dohody, porozumění a vyjednávání, písemná a ústní, mezi stranami s ohledem na předmět této smlouvy.

(c) Převod práv

Žádná ze stran nepřevede žádná práva ani povinnosti podle této dohody bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Bez ohledu na výše uvedené má Poskytovatel právo převést tato práva a povinnosti na jakoukoli přidruženou společnost nebo na třetí stranu v rámci prodeje nebo jiné transakce zahrnující obchod, na který se tato práva a povinnosti vztahují.

(d) Oddělitelnost

Pokud soud, správní orgán nebo rozhodce určí jakékoli podmínky nebo jiná ustanovení této Smlouvy nebo její plány za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, nebude taková neplatnost nebo nevymahatelnost učinit celou Smlouvu neplatnou. Tato Smlouva bude spíše vykládána tak, jako by neobsahovala konkrétní neplatná, nezákonná nebo nevymahatelná ustanovení, a všechna ostatní ustanovení této Smlouvy však zůstávají v plné platnosti a účinnosti, pokud ekonomická nebo právní podstata transakcí, o nichž se zde uvažuje, není dotčena jakýmkoli způsobem, který je podstatně nepříznivý pro obě strany. Po takovém zjištění, že jakýkoli termín nebo jiné ustanovení je neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, smluvní strany v dobré víře vyjednají úpravu této Dohody tak, aby co nejpřesněji přijatelným způsobem ovlivnila původní záměr Smluvních stran tak, aby transakce uvažované níže jsou splněny v plném rozsahu povoleném platnými zákony.

e) Změny a úpravy

Poskytovatel má právo čas od času změnit Podmínky tak, že na to Zákazníka upozorní e -mailem nebo ve Službě. V případě, že zákazník změnu podmínek neschválí, má zákazník právo vypovědět službu a tuto smlouvu před datem účinnosti dodatku.

(f) Žádné prominutí; Kumulativní opravné prostředky

Žádné selhání nebo zdržení ze strany kterékoli ze smluvních stran při výkonu jakéhokoli práva podle této smlouvy nesmí narušit toto právo nebo být vykládáno jako zřeknutí se nebo souhlas s jakýmkoli porušením jakéhokoli prohlášení, záruky nebo dohody v tomto dokumentu, ani žádný jednotlivý nebo částečné uplatnění jakéhokoli takového práva vylučuje jiné nebo další uplatnění tohoto práva nebo jakéhokoli jiného práva. Všechna práva a prostředky nápravy existující podle této smlouvy jsou kumulativní a nevylučují žádná jiná práva nebo prostředky nápravy, které jsou jinak k dispozici.

(g) Interpretace

Nadpisy obsažené v této dohodě jsou pouze pro referenční účely a žádným způsobem neovlivňují význam nebo výklad těchto podmínek. Odkazuje -li se v tomto na článek nebo oddíl, odkazuje se na článek nebo oddíl této dohody, není -li uvedeno jinak.

(h) Přežití podmínek

Ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu nezbavuje žádnou stranu žádných závazků nebo povinností stanovených v této dohodě, které (a) smluvní strany se výslovně dohodly, že přežijí jakékoli takové ukončení nebo vypršení platnosti, nebo (b) zůstávají provedeny, nebo by podle své povahy měly být použitelné po takovém ukončení nebo vypršení platnosti.

(i) Nezávislí dodavatelé

Vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je vztah nezávislých dodavatelů a nic obsaženého v této Smlouvě nebude vykládáno tak, že by kterékoli Straně umožnilo vytvořit nebo převzít jakýkoli závazek jménem druhé Strany za jakýmkoli účelem.

(j) Rozhodné právo a řešení sporů

Tato smlouva a jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z ní nebo v souvislosti s ní nebo jejím předmětem nebo formací (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Litevské republiky, bez ohledu na kolizních zásad. Odvolatelně souhlasíte s tím, že soudy v Litvě budou mít výlučnou jurisdikci k urovnání jakéhokoli sporu nebo nároku vyplývajícího z této smlouvy nebo jejího předmětu nebo formace nebo v souvislosti s ní (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků).

(k) Nevyžádání

Zákazník souhlasí s tím, že během Období a po dobu dvanácti (12) měsíců poté nebude Zákazník žádat, najímat, udržovat ani zaměstnávat, ať už přímo nebo nepřímo, za jakýmkoli účelem, jakéhokoli současného zaměstnance, dodavatele, vlastníka nebo zástupce Poskytovatele .

(l) Elektronická oznámení

ELEKTRONICKY SOUHLASÍTE S TUTO LICENCÍ. AUTORIZUJETE NÁS K POSKYTOVÁNÍ VÁS JAKÝCHKOLI INFORMACÍ A OZNÁMENÍ TÝKAJÍCÍCH SE SLUŽBY („OZNÁMENÍ“) V ELEKTRONICKÉ FORMĚ. MŮŽEME VÁM POSKYTNOUT OZNÁMENÍ (1) PŘI E-MAILU, POKUD JSTE NÁS POSKYTLI PLATNOU EMAILOVOU ADRESOU NEBO (2) ZVEŘEJNĚNÍM UPOZORNĚNÍ NA WEBOVÉ STRÁNCE NÁVRHNUTÉ NÁM K TOMTO ÚČELU. Doručení jakéhokoli Oznámení je účinné odesláním nebo zasláním Poskytovatelem bez ohledu na to, zda si Oznámení přečtete nebo doručení skutečně obdržíte. Svůj souhlas s elektronickým zasíláním Oznámení můžete odvolat tím, že přestanete používat Službu.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, neváhejte nám poslat e -mail na adresu info@logdio.com .