เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงบริการสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ (SaaS) นี้ (“ข้อตกลง”) กำหนดภาระผูกพันและเงื่อนไขระหว่างคุณ (“ลูกค้า”) และ Logtime Ltd บริษัทจำกัดลิทัวเนีย (“ผู้ให้บริการ”) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เส้นทางของเรา บริการซอฟต์แวร์การวางแผน (“บริการ”) ที่กำหนดไว้ในที่นี้ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียด การใช้บริการของลูกค้ามีเงื่อนไขโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับการยอมรับข้อตกลงนี้ของลูกค้า บางครั้งผู้ให้บริการและลูกค้าจะเรียกแยกกันในที่นี้ว่า “คู่สัญญา” และเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญา” และไซต์ซอฟต์แวร์การวางแผนเส้นทาง logdio.com เรียกว่า (“พอร์ทัล”) โดยการลงนามในข้อตกลงนี้และ/หรือโดยการใช้บริการ ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่คุณเข้าถึงและใช้บริการของเรา เราให้บริการผ่านพอร์ทัลของเราตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ เราให้บริการแก่คุณภายใต้และอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับล่าสุดนี้ เราอาจอัปเดตข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า โดยการโพสต์เวอร์ชันใหม่ที่ https://logdio.com/terms-of-services/ คุณต้องอ่านข้อตกลงนี้ด้วยความระมัดระวัง หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ คุณต้องหยุดใช้บริการ การใช้บริการต่อไปของคุณจะแสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้

1. รายละเอียดของบริการ

บริการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณมีความสามารถในการจัดการธุรกิจการขนส่งหรือบริการของคุณ บริการนี้ใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนเส้นทางของเรา (“ซอฟต์แวร์การวางแผนเส้นทาง”) ที่เราโฮสต์หรือในนามของเรา และคุณสามารถเข้าถึงได้จากระยะไกลผ่านพอร์ทัลของเรา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ผู้ให้บริการจะจัดหาและใช้งานเซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ระบบ และฟังก์ชันซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่มีให้คุณซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

2. การให้ใบอนุญาตและการใช้บริการ

ลูกค้าสามารถใช้บริการนี้ได้ผ่านการสมัครสมาชิกบริการและหลังจากชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องแล้วจะมีผล ณ เวลาที่สมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก (“ค่าบริการ”) จะแสดงก่อนการสมัครใช้บริการ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ผู้ให้บริการให้สิทธิ์แก่คุณอย่างจำกัด ไม่สามารถโอนได้ ไม่เฉพาะตัว ไม่สามารถอนุญาตช่วง เพิกถอนได้ และใบอนุญาตในการเข้าถึงและใช้บริการของเราเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคุณสำหรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะสิ้นสุดลงเร็วกว่านี้ อย่างไรก็ตาม โดยคุณจะต้องไม่ใช้บริการในลักษณะการขายต่อ หรือประมวลผลข้อมูลของบุคคลที่สามในสภาพแวดล้อมของสำนักงานบริการเชิงพาณิชย์ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ทั้งหมดและวัสดุใดๆ ที่จัดหาให้กับคุณ โดยพวกเรา. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ปิดหรือระงับบัญชีของลูกค้า หากเรามีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าลูกค้าได้ละเมิดข้อตกลงนี้ กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำการในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อผู้ให้บริการ ตัวแทน หรือบริการ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้บริการฟรี ภายใต้การทดลองใช้ฟรี ลูกค้าสามารถสร้างบัญชีและทดสอบคุณสมบัติซอฟต์แวร์การวางแผนเส้นทางที่มีอยู่ได้ ลูกค้าสามารถซื้อบริการได้ตลอดเวลาโดยแจ้งผู้ให้บริการและชำระค่าบริการ

3. ภาระผูกพันในการลงทะเบียนของคุณ

คุณรับรองว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันและไม่ใช่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้รับบริการ คุณยังตกลงที่จะ: (ก) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณตามที่แจ้งในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้ให้บริการ (“ข้อมูลการลงทะเบียน”) และ (b) รักษาและปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนโดยทันทีเพื่อให้เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ หากคุณให้ข้อมูลใดๆ ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน หรือผู้ให้บริการมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธ การใช้บริการใด ๆ และทั้งหมดในปัจจุบันหรือในอนาคต (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการดังกล่าว) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของคุณเอง และรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ

4. การชำระเงิน

ค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนคำสั่งซื้อ (เช่น คำสั่งขนส่งที่ป้อนด้วยตนเองหรือนำเข้าผ่านไฟล์ csv หรือโดยใช้ API) ที่คุณใช้บริการ รายการราคาปรับปรุงได้ที่: https://logdio.com/pricing ต้องชำระเงินล่วงหน้า รายการราคาและวิธีการเรียกเก็บเงินอาจแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา ลูกค้าสามารถยกเลิกบัญชีของตนได้ตลอดเวลา เมื่อลูกค้ายกเลิกการสมัครจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินหลังจากวันที่ยกเลิก แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ยกเลิก หากคุณยกเลิกบริการ ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าบริการที่ชำระไปแล้ว การยกเลิกจะมีผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบริการล่าสุดที่ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว

5. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ผู้ให้บริการที่ได้รับจากลูกค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ลูกค้าส่งไปยังบริการ) จะถูกใช้เพื่อให้บริการและเพื่อการระบุตัวตน การดูแลบัญชี การวิเคราะห์ และการฉ้อโกง /วัตถุประสงค์ในการป้องกันความสูญเสียแต่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่เราให้ไว้กับลูกค้าเท่านั้น ทั้งผู้ให้บริการและลูกค้าจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูล”) นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการรวมอยู่ในข้อตกลงนี้อย่างครบถ้วน ทุกองค์กรที่อยู่ในสหภาพยุโรปหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายในสหภาพยุโรปจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ในฐานะบริษัทที่มีลูกค้าในสหภาพยุโรป ผู้ให้บริการได้ขยายมาตรฐานเหล่านี้ให้ครอบคลุมลูกค้าทั้งหมด รวมถึงลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่ EU/EEA ดังนั้นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้ใช้บทบัญญัติต่อไปนี้ ลูกค้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูล: ลูกค้าถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยลูกค้า (“ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า”) คู่สัญญารับทราบและตกลงว่า: (i) ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและจะ: (ก) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและบริการอื่น ๆ ที่เป็นไปได้แก่ลูกค้าเท่านั้น และในขอบเขตและระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ (b) ดำเนินการตามข้อกำหนดและคำแนะนำที่ถูกต้องตามกฎหมายของลูกค้าเท่านั้น และ (c) ใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย การสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ การทำลาย หรือความเสียหายต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า; (d) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้ให้คำมั่นว่าจะรักษาความลับ (จ) ตามสมควรและเมื่อเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงธรรมชาติและขอบเขตของการประมวลผล ช่วยลูกค้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของลูกค้าในการตอบสนองต่อคำขอที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูล (f) ตามสมควรและเมื่อเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงธรรมชาติและขอบเขตของการประมวลผล ช่วยลูกค้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของลูกค้าในการดำเนินการประเมินความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล การแจ้งเตือนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และ/หรือการปรึกษาหารือล่วงหน้าของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ (g) จะต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งหมดออกจากระบบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ii) สำหรับลูกค้าที่อยู่ในสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการประมวลผลภายในพื้นที่ EU/EEA เช่นเดียวกับนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้รับการประมวลผลนอก EU/EEA ผู้ให้บริการจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการถ่ายโอนระหว่างประเทศอย่างปลอดภัยโดยใช้มาตรามาตรฐานหรือการป้องกันที่เหมาะสมอื่น ๆ และ (iii) ลูกค้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลและยังคงรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ประมวลผลในนามของผู้ให้บริการซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้ามีสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ ประมวลผล และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้ตามกฎหมายตามข้อตกลงนี้ในนามของลูกค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งและให้ความยินยอมในการใช้ การประมวลผล และการถ่ายโอนดังกล่าวตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลกำหนด ลูกค้าอนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้ผู้รับเหมาช่วงและผู้ประมวลผลอื่นๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของลูกค้าในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลสามารถพบได้ในส่วนนโยบายความเป็นส่วนตัว ลูกค้าในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ให้บริการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล: นอกเหนือจากการประมวลผลข้อมูลในนามของลูกค้าในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการยังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลนี้สามารถพบได้ในส่วนนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการมีอยู่ที่ https://logdio.com/privacy-policy/

6. การสนับสนุนและความพร้อมในการให้บริการ

บริการจะรวมการซ่อมบำรุงแก้ไขสำหรับซอฟต์แวร์ RoutePlanning บริการของเรานั้นอิงตาม ซึ่งรวมถึงการอัปเดต การแก้ไขจุดบกพร่อง และการอัพเกรดซอฟต์แวร์การวางแผนเส้นทางที่เรานำมาใช้ในช่วงระยะเวลาของข้อตกลง ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้บริการเป็นเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน เจ็ด (7) วันต่อสัปดาห์ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงนี้ คุณตกลงว่าบางครั้งอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือใช้งานไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงขั้นตอนการบำรุงรักษาหรืออัปเกรดเป็นระยะ บริการทำงานผิดพลาดและสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา หรือที่เราไม่อาจคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล รวมถึงการหยุดชะงักหรือความล้มเหลวของการสื่อสารโทรคมนาคม หรือลิงก์การส่งข้อมูลดิจิทัล การโจมตีเครือข่ายที่ไม่เป็นมิตร หรือความแออัดของเครือข่าย หรือความล้มเหลวอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “ช่วงหยุดทำงาน”) ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อลดการหยุดชะงัก การไม่สามารถเข้าใช้งาน และ/หรือการไม่สามารถใช้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหยุดทำงาน ไม่ว่าจะตามกำหนดการหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร หากมี ที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดทำงาน

7. ความประพฤติ

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเราที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ คุณเข้าใจดีว่าข้อมูล ข้อมูล ข้อความ ซอฟต์แวร์ กราฟิก หรือวัสดุอื่นๆ (“เนื้อหาของผู้ใช้”) ไม่ว่าจะโพสต์ในที่สาธารณะหรือส่งเป็นการส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สร้างเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหมายความว่าคุณและไม่ใช่ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ส่ง หรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านบริการ ผู้ให้บริการไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์ผ่านบริการ และไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต่อเนื้อหาของผู้ใช้หรืออันตรายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ชนิดที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่โพสต์ ส่งอีเมล ส่ง หรืออื่น ๆ ที่มีให้บริการผ่านบริการ คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อ: (ก) อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ ล่วงละเมิด ล่วงละเมิด หลอกลวง หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร ใส่ร้าย ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น แสดงความเกลียดชัง หรือ ทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรืออย่างอื่นที่น่ารังเกียจ หรือทำร้ายผู้เยาว์ (b) ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนตัวตนหรือความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคล; (c) ปลอมแปลงส่วนหัวหรือจัดการอย่างอื่นเพื่อปกปิดที่มาของเนื้อหาผู้ใช้ที่ส่งผ่านบริการ (d) อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ใช้งานได้ซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือความสัมพันธ์อื่น ๆ (จ) อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ ของฝ่ายใด ๆ ใช้งานได้ (f) อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต สื่อส่งเสริมการขาย “เมลขยะ” “สแปม” หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นใด (ช) อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่ง หรือทำให้เนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ใดๆ หรือ อุปกรณ์โทรคมนาคม (h) ขัดขวางการพูดคุยตามปกติ หรือกระทำการในลักษณะที่ส่งผลเสียต่อความสามารถของผู้ใช้รายอื่นในการมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือการแลกเปลี่ยน; (i) แทรกแซงหรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ขั้นตอน นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ; (j) โดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศหรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง; (k) “ก้าน” หรือก่อกวนผู้อื่น; และ/หรือ (ฏ) รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและกิจกรรมต้องห้ามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าข้างต้น คุณรับทราบว่าผู้ให้บริการมีสิทธิ์ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการคัดกรองล่วงหน้าหรือตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ และผู้ให้บริการและผู้ได้รับการออกแบบอาจใช้ดุลยพินิจ ปฏิเสธ ย้าย หรือลบ ลบหรือทิ้งเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่เป็น มีให้ผ่านทางบริการและในความเห็นของผู้ให้บริการละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณตกลงว่าคุณต้องประเมินและแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ รวมถึงการพึ่งพาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว คุณรับทราบ ยินยอม และตกลงว่าผู้ให้บริการอาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณและเนื้อหาผู้ใช้ หากจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมายหรือในความเชื่อโดยสุจริตว่าการเก็บรักษาหรือการเปิดเผยการเข้าถึงดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ: (1) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (2) บังคับใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ (3) ตอบสนองต่อการเรียกร้องที่เนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม; (4) ตอบสนองต่อคำขอใช้บริการสมาชิกของคุณ (5) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน ผลประโยชน์ หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และสาธารณะ และ/หรือ (6) ป้องกันอาชญากรรมหรือรายงานอาชญากรรมที่กระทำไปแล้ว

8. ข้อจำกัดในการใช้งาน

คุณจะไม่ (i) ใบอนุญาต อนุญาตช่วง ขาย ขายต่อ โอน มอบหมาย แจกจ่ายหรือหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการแก่บุคคลที่สามในลักษณะใดๆ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้ (ii) แก้ไขหรือสร้างงานลอกเลียนแบบตามบริการ; (iii) สร้าง “ลิงก์” ทางอินเทอร์เน็ตไปยังบริการหรือ “เฟรม” หรือ “สะท้อน” ส่วนใด ๆ ของบริการบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ หรืออุปกรณ์ไร้สายหรืออินเทอร์เน็ต (iv) หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงคุณสมบัติการควบคุมการใช้งานของบริการ (v) สอบสวน สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของบริการ หรือ (vi) รบกวนผู้ใช้บริการรายอื่นหรือใช้บริการเพื่อฟิชชิ่งหรือสแปม หรือ (vii) ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือเข้าถึงบริการเพื่อ (ก) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ (b) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือกราฟิกที่คล้ายคลึงกันซึ่งแสดงโดยหรือรวมอยู่ในบริการ หรือ (c) คัดลอกแนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือกราฟิกใดๆ ที่แสดงโดยหรือรวมอยู่ในบริการ

9. การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณจะแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยที่ทราบหรือน่าสงสัยอื่น ๆ

10. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ บนพื้นฐานทั่วโลก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประดิษฐ์ที่จดสิทธิบัตรได้ (ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ก็ตาม) สิทธิบัตร สิทธิ์ในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ งานของผู้ประพันธ์ สิทธิทางศีลธรรม สิทธิ์ในฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า การค้า การแต่งกาย ความลับทางการค้า และการสมัครและการจดทะเบียนทั้งหมดที่กล่าวมาซึ่งเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริการที่ผู้ให้บริการคิด พัฒนา ค้นพบ หรือลดลงในการปฏิบัติ (“สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา”) จะเป็น ทรัพย์สินเฉพาะของผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ให้บริการจะต้องเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดทั่วโลก) ในและต่อบริการและสิ่งประดิษฐ์ใดๆ และทั้งหมด ผลงานการสร้างสรรค์ เลย์เอาต์ ความรู้ ความคิด หรือข้อมูล ผู้ให้บริการค้นพบ พัฒนา ทำ ตั้งครรภ์ หรือลดจำนวนลงเพื่อการปฏิบัติ โดยผู้ให้บริการ ในระหว่างการให้บริการ แม้จะมีบทบัญญัติใดๆ ที่ขัดต่อมาตรา 10 บทบัญญัติของข้อ 10 นี้ใช้ไม่ได้กับข้อมูลส่วนบุคคล

11. การใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลของคุณถูกใช้โดยผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
  • เพื่อส่งมอบฟังก์ชันการทำงานและปรับปรุงไซต์ของผู้ให้บริการและ/หรือบริการ
  • เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณสำหรับความช่วยเหลือหรือข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของผู้ให้บริการและ/หรือบริการ
  • เพื่อดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของผู้ให้บริการและ/หรือบริการและฟังก์ชันการทำงานของคุณ
  • เพื่อเสนอบริการ ผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะหรือฟังก์ชันอื่นๆ ของผู้ให้บริการที่คุณอาจสนใจ และ
  • เพื่อบูรณาการบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือคุณลักษณะจากพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ให้บริการและผู้ให้บริการที่เราเชื่อว่าจะปรับปรุงประสบการณ์และการทำงานและการเข้าถึงบริการของเรา หากเราเข้าสู่ข้อตกลงในอนาคตกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ต้องการการเข้าถึงข้อมูลติดต่อของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบและให้โอกาสคุณในการเลือกไม่รับ ไม่ว่าในกรณีใด เราจะกำหนดให้คู่ค้าทางธุรกิจและผู้ให้บริการของเรารักษาข้อมูลของคุณเป็นความลับ และไม่ใช้ข้อมูลในทางที่ผิด
นอกจากนี้ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ไซต์ของผู้ให้บริการ เรามีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างที่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณจัดเตรียมให้เรา เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ และรายละเอียดอื่นๆ บางอย่างที่ มีให้เป็นประจำ เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้เราปรับแต่งประสบการณ์ของคุณให้เป็นส่วนตัว แม้ว่าจะไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ใดที่สามารถป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่เราใช้วิธีความปลอดภัยทางเทคนิค การจัดการ และทางกายภาพที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ ซึ่งมีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่รวบรวมโดยผู้ให้บริการ และวิธีที่ผู้ให้บริการรักษาความลับของข้อมูลของคุณ

12. การคุ้มครองเด็ก

ผู้ให้บริการมีไว้สำหรับผู้ชมทั่วไป แต่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การใช้งานโดยเด็กอายุต่ำกว่าสิบสามปี ซึ่งอาจไม่ได้ลงทะเบียนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ตรวจสอบได้ ผู้ให้บริการไม่ได้ร้องขอหรือรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของเด็กอายุต่ำกว่าสิบสามปีโดยรู้เท่าทัน และเราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยุติการลงทะเบียนผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเราทราบ

13. เนื้อหาผู้ใช้

ระหว่างผู้ให้บริการและคุณ จะถือว่าคุณมีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่คุณส่งหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อรวมไว้ผ่านทางบริการ ในขอบเขตที่คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คุณตกลงว่าการทำให้เนื้อหาผู้ใช้พร้อมสำหรับการรวมผ่านบริการ แสดงว่าคุณยินยอมให้ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ใช้และแสดงเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน , บนบริการ

14. ข้อมูลการใช้งาน

คำว่า “ข้อมูลการใช้งาน” จะหมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมซึ่งสะท้อนถึงการเข้าถึงและการใช้งานไซต์และสำหรับบริการของเรา รวมถึงข้อมูลการจราจร และภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับโดยตรงจากผู้เข้าชมแต่ละรายที่เข้าถึงไซต์ . ข้อมูลการใช้งานไม่รวมถึงเนื้อหาผู้ใช้ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คุณตกลงว่าข้อมูลการใช้งานทั้งหมดจะเป็นทรัพย์สินเฉพาะของเรา

15. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องผู้ให้บริการและบริษัทในเครือ บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน หุ้นส่วน และผู้อนุญาตจากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่งกระทำโดยบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้น ของเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่ง โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านบริการ การใช้บริการ การเชื่อมต่อกับบริการ เนื้อหาใดๆ ที่คุณสร้าง จัดการ หรือควบคุมที่เกี่ยวข้องกับบริการ การละเมิดข้อกำหนดของ ข้อตกลงนี้หรือการใช้บริการของคุณโดยละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

16. การปรับเปลี่ยนบริการ

คุณรับทราบว่าผู้ให้บริการอาจกำหนดแนวทางปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้บริการ คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหลักปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัดเหล่านี้เป็นครั้งคราว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ได้และในบางครั้งเพื่อแก้ไขหรือยุติบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) ชั่วคราวหรือถาวร โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ คุณตกลงว่าผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือการหยุดให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน

17. ลิงค์

บริการอาจให้หรือบุคคลที่สามอาจให้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของเวิลด์ไวด์เว็บ เนื่องจากผู้ให้บริการไม่มีอำนาจควบคุมไซต์และทรัพยากรดังกล่าว คุณรับทราบและตกลงว่าผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าว และไม่รับรองและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม หรือสื่ออื่นๆ บนหรือหาได้จากไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาของบุคคลที่สาม สินค้าหรือบริการที่มีอยู่ บนหรือผ่านเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

18. การรับประกันแบบจำกัด

บริการทั้งหมดมีให้ “ตามที่เป็น” “ตามที่มี” และ “ด้วยความผิดพลาดทั้งหมด” และไม่มีการรับประกันใด ๆ ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่าบริการของผู้ให้บริการมีให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ผู้ให้บริการ บริษัทในเครือ และซัพพลายเออร์ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่ใช่ ผู้ให้บริการไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับข้อมูล วัสดุ สินค้า หรือบริการใดๆ ที่ได้รับผ่านตัวแทนบริการหรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือบริการจะตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การใช้บริการถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นของผู้ให้บริการอื่น ๆ สำหรับข้อมูลหรือเนื้อหาของการสื่อสาร บริการของบุคคลที่สาม ความล้มเหลวของอุปกรณ์หรือการปรับเปลี่ยน หรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของผู้ให้บริการ

19. การจำกัดความรับผิด

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ว่าผู้ให้บริการหรือบริษัทในเครือ หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ผู้อนุญาต หรือตัวแทนใดๆ ก็ตาม หรือพนักงานที่เคารพนับถือ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ผู้อนุญาต หรือตัวแทน เลิกจ้างลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้อนุญาตหรือตัวแทนต้องรับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง โดยบังเอิญ พิเศษ ลงโทษหรือเป็นแบบอย่าง หรือสำหรับการสูญเสียผลกำไรหรือรายได้ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียจากการขาย ผลกำไร รายได้ตอบแทน , การสูญเสียข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูลและสิ่งที่คล้ายกันโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบริษัทในเครือได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดๆ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบริษัทในเครือไม่ต้องรับผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำนวนเงินที่เกินจากจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ให้บริการได้รับจากลูกค้าสำหรับบริการในสาม (3) เดือนก่อนหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง .

20. เงื่อนไขและการสิ้นสุด

เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร การให้บริการจะเริ่มในวันที่สมัครหรือตามที่กำหนดไว้ในการยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้าจากผู้ให้บริการ และจะดำเนินต่อไปจนกว่าการสมัครจะสิ้นสุดลง (“ระยะเวลา”) เงื่อนไขการสมัครอาจเป็นรายเดือนหรือรายปี ขึ้นอยู่กับตัวเลือกเริ่มต้นของลูกค้า ลูกค้าสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ณ จุดใด ๆ การสมัครรับข้อมูลจะยังคงใช้งานได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครที่ลูกค้าได้ชำระเงินล่วงหน้า ลูกค้าสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกในเว็บแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการหรือส่งอีเมลมาที่ support@logdio.com สำหรับบริการใดๆ ที่ผู้ให้บริการให้แก่ลูกค้าโดยไม่มีค่าบริการ (เช่น ช่วงทดลองใช้งานฟรีหรือใกล้เคียง) ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะยุติบริการดังกล่าวทันทีโดยไม่มีสาเหตุตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการ ลูกค้าองค์กรที่ทำข้อตกลงบริการ SAAS กับผู้ให้บริการควรอ้างถึงข้อตกลงดังกล่าวสำหรับข้อกำหนดข้อกำหนดและการยกเลิกที่บังคับใช้กับลูกค้าดังกล่าว ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติบริการโดยมีผลทันทีโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลนั้น หาก: (i) ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องขอให้ล้มละลายหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลาย (ii) มีการยื่นคำร้องในการล้มละลายต่ออีกฝ่ายหนึ่งและคำร้องดังกล่าวจะไม่ถูกลบออกหรือแก้ไขภายในสามสิบวันตามปฏิทิน; (iii) ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งทำการมอบหมายเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้หรือการจัดการสำหรับเจ้าหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย; (iv) ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งยุติธุรกิจของตน; (v) ผู้รับได้รับการแต่งตั้งเหนือทรัพย์สินหรือธุรกิจของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งทั้งหมดหรือทั้งหมด; (vi) อีกฝ่ายหนึ่งถูกยุบหรือชำระบัญชี; หรือ (vii) การชำระเงินใดๆ ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งถึงกำหนดชำระนั้นล่าช้าเป็นระยะเวลาเกินกว่า 21 วัน

21. ผลของการยกเลิก

นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เมื่อสิ้นสุดบริการตามข้อตกลงนี้ ผู้ให้บริการไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมในการจัดหาบริการที่ยุติหรือบริการอื่นใด และลูกค้าจะไม่มีภาระผูกพันในการชำระค่าบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ยุติดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าทั้งๆ ที่การบอกเลิกดังกล่าว (i) ลูกค้าจะยังคงต้องรับผิดต่อผู้ให้บริการสำหรับจำนวนเงินที่ค้างชำระและค้างชำระในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่ให้ไว้ก่อนวันที่การยกเลิกและ (ii) ส่วนต่าง ๆ ของข้อตกลงนี้ที่ได้รับการระบุไว้โดยเฉพาะว่ารอดตายจากการยกเลิกบริการหรือส่วนที่จะคงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดของบริการจะยังคงมีผลบังคับต่อการยุติดังกล่าว การยุติภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้เกี่ยวกับบริการใด ๆ หรือเมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงจะไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งพ้นจากความรับผิดใด ๆ สำหรับการละเมิดข้อตกลงนี้

22. เบ็ดเตล็ด

(ก) เหตุสุดวิสัย

สำหรับวัตถุประสงค์ของมาตรา 22 (ก) นี้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึงเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของภาคี ซึ่งโดยธรรมชาติของภาคีไม่อาจคาดการณ์ได้โดยภาคีดังกล่าว หรือหากสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของพระเจ้า พายุ น้ำท่วม การจลาจล ไฟไหม้ ความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการคลาวด์และ/หรือไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าดับ การก่อวินาศกรรม ความวุ่นวายทางแพ่งหรือความไม่สงบ การแทรกแซงโดยเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือทางการทหาร และการกระทำของ สงคราม (ประกาศหรือไม่ประกาศ) การดำเนินการของบริการต่อไปอาจถูกระงับทันทีในขอบเขตที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ฝ่ายที่อ้างสิทธิ์ในการระงับบริการเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจะแจ้งให้ทราบทันทีถึงเหตุการณ์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการระงับและลักษณะและระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ คู่สัญญาจะต้องร่วมมือกันค้นหาวิธีการและวิธีการอื่นสำหรับการจัดหาบริการที่ถูกระงับ โดยไม่จำกัดลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดใด ๆ สำหรับความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ตราบเท่าที่และในขอบเขตที่การปฏิบัติตามภาระผูกพันดังกล่าวได้รับการป้องกัน หงุดหงิด ขัดขวาง หรือล่าช้าอันเป็นผลสืบเนื่อง ของสถานการณ์เหตุสุดวิสัย

(b) ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงนี้ (รวมถึงการยืนยันใบสั่งบริการของผู้ให้บริการ การยืนยันการสมัคร และข้อตกลงการบริการ SAAS แล้วแต่กรณีใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อในที่นี้ และจะมีผลเหนือข้อตกลง ความเข้าใจ และการเจรจาก่อนหน้านี้ทั้งหมด และด้วยวาจาระหว่างคู่ภาคีในส่วนที่เกี่ยวกับสาระสำคัญในที่นี้

(ค) การโอนสิทธิ

ทั้งสองฝ่ายจะไม่โอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ หากไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์และภาระผูกพันดังกล่าวไปยังบริษัทในเครือใดๆ หรือไปยังบุคคลที่สามโดยเป็นส่วนหนึ่งของการขายหรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์และภาระผูกพันดังกล่าว

(ง) การแยกตัวออก

หากข้อกำหนดหรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงนี้หรือกำหนดการในที่นี้ถูกกำหนดโดยศาล หน่วยงานด้านการบริหาร หรืออนุญาโตตุลาการว่าไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ การเป็นโมฆะหรือการบังคับใช้ไม่ได้จะทำให้ข้อตกลงทั้งหมดเป็นโมฆะ ในทางกลับกัน ข้อตกลงนี้จะถูกตีความราวกับว่าไม่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ และข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ตราบเท่าที่เนื้อหาทางเศรษฐกิจหรือทางกฎหมายของธุรกรรมที่พิจารณาในที่นี้ไม่ได้ ได้รับผลกระทบในลักษณะใด ๆ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อพิจารณาแล้วว่าข้อกำหนดหรือข้อกำหนดอื่นใดเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ทั้งสองฝ่ายจะต้องเจรจาโดยสุจริตเพื่อแก้ไขข้อตกลงนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนาดั้งเดิมของคู่สัญญาอย่างใกล้ชิดที่สุดในลักษณะที่ยอมรับได้จนถึงที่สุด ธุรกรรมที่พิจารณาในที่นี้ได้รับการเติมเต็มตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

(จ) การแก้ไขและการปรับเปลี่ยน

ผู้ให้บริการมีสิทธิ์แก้ไขข้อกำหนดเป็นครั้งคราว โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมลหรือในบริการ ในกรณีที่ลูกค้าไม่อนุมัติการแก้ไขข้อกำหนด ลูกค้ามีสิทธิ์ยุติบริการและข้อตกลงนี้ก่อนวันที่การแก้ไขมีผล

(f) ไม่มีการสละสิทธิ์; การเยียวยาสะสม

ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ทำให้สิทธิดังกล่าวลดลงหรือถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือยินยอมในการฝ่าฝืนการรับรองการรับประกันหรือข้อตกลงใด ๆ ในที่นี้ หรือการใช้สิทธิดังกล่าวเพียงบางส่วน เป็นการขัดขวางไม่ให้มีการใช้สิทธิอื่นใดหรือเพิ่มเติมต่อไป หรือสิทธิอื่นใด สิทธิ์และการเยียวยาทั้งหมดที่มีอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นแบบสะสมและไม่จำกัดสิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ที่มีอยู่

(ช) การตีความ

หัวข้อที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่ส่งผลกระทบในทางใดๆ ต่อความหมายหรือการตีความข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อมีการอ้างอิงถึงบทความหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง การอ้างอิงดังกล่าวจะต้องอ้างอิงถึงบทความหรือส่วนของข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ซ) การคงอยู่ของข้อกำหนด

การบอกเลิกหรือสิ้นสุดข้อตกลงนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ จะไม่ทำให้คู่สัญญาฝ่ายใดหลุดพ้นจากความรับผิดหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ซึ่ง (a) ภาคีได้ตกลงกันโดยชัดแจ้งว่าจะคงอยู่ต่อไปแม้ว่าการบอกเลิกหรือการหมดอายุใด ๆ ดังกล่าวหรือ (b) ยังคงดำเนินการอยู่ หรือโดยธรรมชาติแล้วจะมีเจตนาให้ใช้บังคับหลังจากการสิ้นสุดหรือการหมดอายุดังกล่าว

(i) ผู้รับเหมาอิสระ

ความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการและลูกค้าเป็นของคู่สัญญาอิสระ และไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้จะตีความเพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสร้างหรือรับภาระหน้าที่ในนามของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

(j) กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

ข้อตกลงนี้และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือสาระสำคัญหรือการก่อตัวของ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่ไม่ใช่สัญญา) จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐลิทัวเนียโดยไม่คำนึงถึง หลักความขัดแย้งของกฎหมาย คุณตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ว่าศาลของลิทัวเนียจะมีเขตอำนาจศาลเฉพาะในการระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือสาระสำคัญหรือรูปแบบ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่ไม่ใช่สัญญา)

(ฎ) การไม่ชักชวน

ลูกค้าตกลงว่า ในช่วงระยะเวลาและเป็นระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนหลังจากนั้น ลูกค้าจะไม่เรียกร้อง มีส่วนร่วม รักษาหรือว่าจ้าง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ พนักงานปัจจุบัน ผู้รับเหมา เจ้าของหรือตัวแทนของผู้ให้บริการ .

(ฏ) ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณยอมรับใบอนุญาตนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณอนุญาตให้เราให้ข้อมูลและประกาศเกี่ยวกับบริการ (“ประกาศ”) แก่คุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราอาจแจ้งให้คุณทราบ (1) ทาง E-MAIL หากคุณให้ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องแก่เรา หรือ (2) โดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ที่เรากำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์นี้ การส่งคำบอกกล่าวจะมีผลเมื่อผู้ให้บริการส่งหรือโพสต์ ไม่ว่าคุณจะอ่านประกาศหรือได้รับการส่งมอบจริงหรือไม่ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณเพื่อรับคำบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์โดยหยุดการใช้บริการของคุณ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็น โปรดส่งอีเมลถึงเราได้ที่ info@logdio.com